FORTALERARBEJDE

DIGNITY arbejder for at udbrede viden om forebyggelse af tortur og behandling af traumatiserede ofre. Vi dokumenterer tortur og andre grove menneskerettighedsforbrydelser og rådgiver beslutningstagere på et nationalt og internationalt niveau om at fremme menneskerettigheder og bekæmpe tortur.

DANMARK

Vi arbejder for at sikre, at Danmark overholder sine internationale forpligtelser – for eksempel FN’s Torturkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Vi protesterer, når myndighedernes praksis eller lovgivning kommer på kant med konventionerne.

DIGNITY fører tilsyn i arresthuse, fængsler og på lukkede psykiatriske afdelinger. Derudover rådgiver og underviser vi relevante myndigheder i respekten for menneskerettigheder.

Læs mere om DIGNITY’s fortalerarbejde under afsnittet ’juridisk afdeling’.

DIGNITY vil i de kommende år arbejde for at:

Styrke forholdene for flygtninge og asylansøgere med fysiske/psykiske skader fra krig, flugt og tortur i Danmark.

Forbedre forholdene for mennesker, der er frihedsberøvet i Danmark, herunder indsatte i fængsler, tvangsindlagte i psykiatrien og personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven med fokus på, om der sker overtrædelser af EMRK artikel 3

Bidrage til at styrke menneskerettighedernes plads i dansk udenrigs-, udviklings- og migrationspolitik

INTERNATIONALT

 

Vi arbejder for at forebygge tortur, umenneskelig behandling og anden vold, herunder kønsbaseret vold, at bekæmpe disse menneskerettighedskrænkelser og at sikre oprejsning og rehabilitering for torturofrene.

Til dette formål vil DIGNITY og dets partnere:

Fremme ændringer af lovgivning, politik og praksis på nationalt og lokalt niveau.

Påvirke international ’norm-setting’ og hermed styrke den internationale retsbeskyttelse mod tortur.

Vi samarbejder med lokale, nationale og internationale civilsamfundsorganisationer samt myndigheder rundt om i verden for at fremme respekten for menneskerettighederne og forbuddet mod tortur. Derudover samarbejder vi med FN og Europarådet i kampen mod tortur.

DIGNITY vil i de kommende år arbejde for at:

  • Frihedsberøvede personer indenfor strafferetsplejen behandles humant, har værdige afsoningsforhold og beskyttes mod vilkårlig anholdelse og frihedsberøvelse.
  • Flere mennesker i fattige byområder lever i sikkerhed og er beskyttet mod statslig og ikke-statslig vold.
  • Flygtninge og migranter nyder øget beskyttelse mod tortur og refoulement og har adgang til sundhed og rehabilitering.
  • Ofre for tortur og anden vold nyder i stigende grad retten til oprejsning og rehabilitering