FORTALERARBEJDE

DIGNITY arbejder for at udbrede viden om forebyggelse af tortur og behandling af traumatiserede ofre. Vi dokumenterer tortur og andre grove menneskerettighedsforbrydelser og rådgiver beslutningstagere på et nationalt og internationalt niveau om at fremme menneskerettigheder og bekæmpe tortur.

DANMARK

Vi arbejder for at sikre, at Danmark overholder sine internationale forpligtelser – for eksempel FN’s Torturkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Vi protesterer, når myndighedernes praksis eller lovgivning kommer på kant med konventionerne.

DIGNITY fører tilsyn i arresthuse, fængsler og på lukkede psykiatriske afdelinger. Derudover rådgiver og underviser vi relevante myndigheder i respekten for menneskerettigheder.

Læs mere om DIGNITY’s fortalerarbejde under afsnittet ’juridisk afdeling’.

DIGNITY vil i de kommende år arbejde for at:

Styrke forholdene for flygtninge og asylansøgere med fysiske/psykiske skader fra krig, flugt og tortur i Danmark.

Forbedre forholdene for mennesker, der er frihedsberøvet i Danmark, herunder indsatte i fængsler, tvangsindlagte i psykiatrien og personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven med fokus på, om der sker overtrædelser af EMRK artikel 3

Bidrage til at styrke menneskerettighedernes plads i dansk udenrigs-, udviklings- og migrationspolitik

INTERNATIONALT

Vi samarbejder med lokale civilsamfundsorganisationer og myndigheder rundt om i verden for at fremme respekt for menneskerettigheder og forbuddet mod tortur. Derudover arbejder vi i internationale fora, herunder FN og Europarådet, for at fremme kampen mod tortur og torturofres ret til behandling.