Strafcelle

Tidligere indsat fortæller om sine oplevelser i strafcelle

Emil, der læser til pædagog og er tidligere indsat, fortæller om sine oplevelser med det danske fængselssystem og strafcelle som disciplinærstraf.

Fakta om Strafcelle

I den danske lov om forholdene under afsoning af straf – Straffuldbyrdelsesloven – findes der tre former for sanktioner, som danske fængsler og arresthuse kan bruge over for indsatte. Det drejer sig om advarsel, bøde og strafcelle, hvor strafcelle er den absolut hårdeste form.

Strafcelle betegner en form for isolation, som en indsat kan blive placeret i, hvis han eller hun bryder fængslets regler. Isolationen kan vare i op til 23 timer i døgnet, hvor den indsatte er afskåret fra kontakt med andre med maks. en times gårdtur, som også foregår alene.

De forseelser, indsatte kan få strafcelle for, kan spænde fra rygning eller groft sprogbrug over brug af mobiltelefon til trusler, vold og overfald.

I Danmark kan en voksen indsat få strafcelle i op til 4 uger, mens unge under 18 år kan få op til en uge med mindre sagen angår vold mod personalet. I den slags sager kan også unge få fire uger.

I Danmark har vi et af de strengeste systemer for disciplinære straffe i Europa og har blandt andet en helt anden praksis end vores nabolande, Norge og Sverige, hvor loven ikke indeholder isolation som straf.

De sidste tyve år har vi set en eksplosiv stigning i brugen af strafcelle i danske fængsler. I 2001 var der 1.289 tilfælde af strafcelle, mens det i 2019 lå på 4.422. Det viser Kriminalforsorgens egne tal.

Samtidigt er særligt brugen af langvarig strafcelle er steget voldsomt i de senere år. I 2015 var der syv tilfælde af strafcelle i mere end 15 dage. I 2019 var det tal steget til 705.

Problemet ved strafcelle er, at isolation kan være utrolig skadeligt for den enkeltes sundhed.

Det kan blandt andet medføre koncentrationsbesvær, angst, depression og psykoser, men også en øget risiko for selvskade, selvmordsforsøg og selvmord. Hvor slemt den enkelte bliver påvirket afhænger af en række andre faktorer – herunder den enkeltes sårbarhed, men også varigheden af isolationen, de fysiske rammer og hvilke regler, der er for isolerede fx om der er adgang til læsestof og andet tidsfordriv.

I to nye studier baseret på danske data har man desuden vist, at anbringelse i strafcelle kan påvirke tiden efter løsladelse. I det ene studie fandt man højere dødelighed 5 år efter løsladelse for dem, der havde siddet i strafcelle sammenlignet med dem, der ikke havde (læs med her), og i det andet fandt man højere arbejdsløshed og højere risiko for at være blevet dømt for en ny forbrydelse 3 år efter løsladelse (Læs med her).

Den danske regering har tilsluttet sig flere sæt regler, som dækker området ’isolation.’

Det drejer sig for eksempel om FN´s ”Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners” også kaldet Nelson Mandela Rules fra 2015.

De indeholder blandt andet bestemmelser om brug og varighed af isolation og om sundhedstilsyn med personer, der er isolerede.

Det fremgår for eksempel, at strafcelle aldrig må udstrækkes i mere end 15 på hinanden følgende dage og isolation slet ikke må bruges til børn, unge og andre sårbare grupper.

DIGNITY anbefaler

DIGNITY har længe arbejdet for at reducere brugen af strafcelle på grund af de skadelige virkninger. Vi anbefaler derfor:

  • At strafcelle overfor mindreårige afskaffes i overensstemmelse med FN’s
    Mandela-regler og CPT’s praksis.
  • At strafcelle aldrig udstrækkes i mere end 15 på hinanden følgende dage i overensstemmelse med FN’s Mandela-regler og CPT’s standarder.
  • At Kriminalforsorgen pålægges at undersøge muligheder for at forbedre disciplinærsystemet og på længere sigt afskaffe isolation som disciplinærstraf.

Elna Søndergaard fortæller om brugen af strafcelle i danske fængsler.

Strafcelle og sundhed

Strafcelle kan medføre alvorlige, psykiske konsekvenser for den enkelte. Nogle af de mest almindelige psykologiske symptomer relateret til isolation er blandt andet depression, angst og koncentrationsbesvær. Konsekvenserne kan både ses som en forværring af eksisterende psykiske lidelser, men også ved nye psykiske problemer, som ikke nødvendigvis forsvinder, når isolationen ophører. Nogle grupper er særligt sårbare bl.a. børn, unge og personer, der allerede har en psykisk lidelse, men man kan samtidigt ikke på forhånd forudse, hvem der vil blive ramt.

Debatindlæg

Debatindlæg i politiken d. 11. november 2020

Elna Søndergaard fortæller om brugen af strafcelle i danske fængsler.

Danske fængsler er fanget i en ond cirkel

Udsendelsen “Kriminelt: Fængsler under pres”, som blev sendt på DR for nylig, udstiller et ræs mod bunden i fængslerne. Fængselsbetjentene falder fra, mens de indsatte sættes i isolation i stor stil. Det er på ingen måder holdbart.

Af Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet og Elna Søndergaard, seniorjuridisk rådgiver, DIGNITY

Læs debatindlægget

Debatindlæg i politiken d. 5 August 2021

Isolationsfængsling2

Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY:

Alt for mange indsatte i danske fængsler sidder isoleret i ugevis. Mere end 4.000 gange om året bliver indsatte i danske fængsler sendt i isolation som straf, fordi de har brudt fængslets regler. Danmark bør lade sig inspirere af Norge og Sverige, hvor indsatte straffes helt uden sundhedsskadelig isolation.

AF LOUISE HOLCK OG RASMUS GRUE CHRISTENSEN, Direktører i hhv. Institut for Menneskerettigheder og Dignity – Dansk Institut mod Tortur

Læs debatindlægget

Statestik på brugen af strafcelle i Danmark de sidste 10 år

Strafcelle i Europa

Lande der har forbudt brugen af strafcelle

Lande hvis lovgivning og praksis lever op til CPT standarder

Lande der har en mindre stringent lovgivning og praksis end Danmark

Lande med samme lovgivning som Danmark

Lande med en strengere lovgivning og praksis end Danmark

Hvorfor strafcelle?

(KRIMINALFORSORGENS STATISTISK 2019, TABEL 5.2)

47,9%

Af sager om ubetinget strafcelle ikendes for såkaldt ’uretmæssige dispositioner over effekter (genstande) og penge’. Det dækker over, at den indsatte har været i besiddelse af genstande, som ikke er tilladt at være i besiddelse af i fængslet. Det kan f.eks. være besiddelse af mobiltelefon, redskaber, som kan anvendes i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer, eller forskellige elektriske genstande.

18,5%

Af sager om ubetinget strafcelle ikendes for ’overtrædelse af regler fastsat af institutionens leder’. Det dækker over forskellige overtrædelser, som er fastsat af hensyn til orden og sikkerhed. Det kan f.eks. være, at den indsatte opholder sig på en afdeling, hvor personen ikke må være eller anvender upassende sprogbrug overfor medindsatte eller personale.

14,9%

Af sager om ubetinget strafcelle tilkendes for ’øvrige overtrædelser af straffeloven’. Det dækker over overtrædelser af straffeloven, som ikke er omfattet af de øvrige begrundelser. Dette kan f.eks. være vold og trusler mod medindsatte og personale, tyveri fra medindsatte eller fængslet og besiddelse af mobiltelefon i lukkede fængsler og arresthuse.

6,7%

Af sager om ubetinget strafcelle tilkendes ifm. ‘rygeregler’. Det dækker over overtrædelse af reglerne om, at de indsatte ikke må ryge i eget opholdsrum eller på indendørs fællesarealer.

4,0%

Af sager om ubetinget strafcelle tilkendes I sager, hvor den indsatte har undladt at følge personalets anvisninger.

3,7%

Af sager om ubetinget strafcelle tilkendes for indsmugling, besiddelse og/eller indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer og våben.

2,5%

Af sager om ubetinget strafcelle ikendes I sager, hvor den indsatte har afvist at afgive urinprøve.

Konferrencer