Rehabilitering af torturofre og andre traumatiserede flygtninge

I forbindelse med COVID19 har vi i DIGNITY lavet en side, hvor du finder øvelser og redskaber, der kan hjælpe dig med at skabe ro og med at få aktiveret kroppen under Coronakrisen - Gå til siden

Læs mere om henvisning til rehabilitering på DIGNITYs klinik i København

Herunder henvisningsskemaer og aktuelle ventetider

Rehabilitering i Danmark

DIGNITY er af Sundhedsstyrelsen godkendt som højt specialiseret nationalt center med speciale i rehabilitering af svært traumatiserede flygtninge. Behandlingen er gratis i henhold til Sundhedsloven, og patienter henvises fra læge via henvisningsskema. DIGNITYs behandlingsteam er tværfagligt og består af læger, fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer, familieterapeuter og tolke. Teamet hjælper torturofre, andre stærkt traumatiserede flygtninge samt deres familier med at bearbejde fysiske og psykiske traumer og tackle sociale udfordringer.

Forskning i klinikken

Der er blevet arbejdet med dokumentation og forskning i det kliniske arbejde, siden klinikken blev grundlagt i 1982 på Rigshospitalet.  Den kliniske forskning foregår i et tæt samspil mellem forskere og behandlerne. Formålet er at udvikle en mere evidensbaseret viden om behandlingen af traumatiserede flygtninge og få mere viden om målgruppen.

Ny dansk database styrker indsatsen for traumatiserede flygtninge

FamilieCenter

DIGNITY har per 1. januar 2019 etableret en ny indsats, som har til formål at videreudvikle vores mangeårige arbejde med at kvalificere behandlings-, integrationsforløb og beskæftigelsesforløb for traumatiserede flygtninge og deres familier. Vi kalder den nye indsats for DIGNITY FamilieCenter.

Læs mere om DIGNITYs FamilieCenter her

Få et lille indblik i en hverdag som barn i en traumeramt flygtningefamilie - hør Hanans historie. (Kan ikke høres i Internet Explorer)

 

DIGNITYs forskellige behandlingsforløb

Individuel behandling
Den individuelle behandling tager udgangspunkt i den enkelte patients problemer og behov, og der arbejdes med individuelt tilrettelagt behandling. Der vil både være sessioner i DIGNITYs lokaler og hjemmeopgaver. Ved sessionerne hos DIGNITY vil patienten møde ind til forløb hos læge, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. DIGNITY samarbejder med patientens egen læge, de sociale myndigheder og jobcentret for at bakke op om patienten og den udvikling, der igangsættes.
Gruppebehandling
PROJEKTET ER SLUT - AFSLUTTENDE KONFERENCE D. 31. JANUAR - SE MERE HER.
Med gruppebehandling giver DIGNITY  patienterne et sikkert miljø, hvor man sammen kan reflektere over sin nuværende livssituation, symptomer og planer for fremtiden. Sammen udvikler patienterne strategier til at klare dagligdagen og dermed øge deres livskvalitet. Gruppen taler for eksempel om migrationsproblemer, smerter, søvnløshed, post-traumatisk stress, angst og depression. Der drøftes mulige løsninger, og DIGNITYs behandlere giver feedback, praktiske råd og vejledning.

KOMPAS – en forebyggende gruppebaseret indsats til nyankomne flygtninge
DIGNITY tilbyder et forebyggende rehabiliteringsforløb til arabisktalende flygtninge i alderen 18-65 år, som har haft ophold i Danmark i max. 3 år fra opnået asyl. Indsatsen består af en tværfaglig udredning og efterfølgende gruppebehandling.

Gruppeforløbet er à 14 dages varighed med dagligt fremmøde. Indsatsen er af rehabiliterende karakter og har til hensigt at  forebygge kroniske lidelser samt lære den enkelte at leve med sine  traumatiske oplevelser og samtidigt kunne mestre en hverdag  sammen med eventuel familie i det nye land.  Grupperne inddeles efter køn.

Projektet finansieres af Det Obelske Familiefond og løber indtil udgangen af 2018.
Familiebehandling
Familieteamet hos DIGNITY hjælper familier, hvor flere eller alle familiemedlemmer har fysiske, psykiske og sociale problemer. Behandlingen har til formål at kortlægge den enkelte families problemer og ressourcer samt forældrenes individuelle behov for behandling, og der fokuseres på familiens situation i et helhedsorienteret perspektiv. Som del af behandlingen afholdes netværksmøder, hvor repræsentanter fra de offentlige instanser, der samarbejder med familien, deltager sammen med forældrene og DIGNITYs familieteam.
Familiebehandling (traumerelateret vold)
PROJEKTET ER SLUT - AFSLUTTENDE KONFERENCE D. 12. MARTS PÅ IDA MØDECENTER KL. 13:00. KONTAKT: sv@dignity.dk. 
DIGNITY har udviklet en behandling, der er særligt målrettet den traumerelaterede vold, som kan opstå i familier med flygtningebaggrund. Behandlingen har til formål at stoppe den traumerelaterede vold, bringe børnene i positiv udvikling og øge familiens trivsel. Der arbejdes med forældrenes evne til at drage omsorg for deres børn, på etablering af nye kommunikationsmåder og på at få aggressioner og vrede under kontrol.

Børn under 18 år og deres familie kan tilbydes behandling, når mindst et familiemedlem har været udsat for traumer som krig, forfølgelse, fængsling og/eller tortur, eller er sekundært traumatiseret pga. opvækst med traumatiserede flygtningeforældre, og på denne baggrund udøver fysisk og/eller psykisk vold i familien. Forløbet indeholder individuel traumebehandling til børn og voksne i familien, parterapi og familieterapi. Der vil altid være samarbejdsmøder og netværksmøder med de professionelle omkring familien.

Projektet finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal og løber indtil udgangen af 2018.

Rehabilitering i udlandet

Langt de fleste torturoverlevere bliver i deres hjemland eller flygter til nabolandet, hvor de gør alt for at genopbygge deres liv. Det kan være svært uden professionel hjælp. Vi arbejder for, at torturoverlevere i nærområderne får adgang til god og professionel rehabilitering. Dette indebærer blandt andet støtte til og kapacitetsopbygning af eksisterende behandlingstilbud, oprettelse af nye tilbud, undervisning og supervision af behandlerteams og forskning i virkningen af forskellige interventioner. Med støtte fra DIGNITY fik Tunesien for eksempel sit første rehabiliteringscenter for torturofre i 2014.

Lande hvor DIGNITY tilbyder rehabilitering: Danmark, Tunesien, Jordan, Sydafrika, Egypten, Marokko, Libanon & Filippinerne

Rehabiliteringsprojekter i ind- og udland

Rehabilitering med interdisciplinær tilgang

Rehabiliteringsforløbet i klinikken i Danmark varer typisk ca. 10 mdr. og tager udgangspunkt i en interdisciplinær og biopsykosocial model, hvor læge, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut arbejder tæt sammen i teams om patienten. Der er ligeledes knyttet psykiatrisk lægekonsulent til klinikken. Vi tilbyder individuel behandling, gruppebehandling og familiebehandling med brug af velkvalificerede tolke efter behov. Rehabiliteringsindsatsen har til formål at løfte den enkeltes (og evt. familiens) fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Der arbejdes med:

Psykotraumatologi, herunder bearbejdning af traumeoplevelser og udvikling af strategier til at håndtere fysiske og psykiske symptomer.

Somatiske problemstillinger, herunder særlig smertebehandling og udvikling af kropslige ressourcer.

Sociale relationer og problemstillinger, herunder styrkelse af dialogen med det sociale system, job- og boligforhold, udvikling af netværk mm.

Familierelationerne, herunder både forældre-barn relationer og parforhold. Der er særligt fokus på børnenes udvikling og trivsel og netværket omkring familien og børnene inddrages.

Monitorering og evaluering af rehabiliteringsindsatser

DIGNITY arbejder løbende på at udforske effekten af de forskellige rehabiliteringsindsatser både i Danmark og internationalt. Målet er at dokumentere, videreudvikle og kvalitetsteste rehabiliteringen. Ud fra en grundig cost-benefit vurdering arbejder DIGNITY på at kunne identificere det bedste og mest effektfulde behandlingstilbud i den givne kontekst.

Til dette formål arbejder vi ihærdigt på at udvikle og implementere troværdige og valide monitoreringsredskaber og det gerne i samarbejde med partnere i ind- og udland.

For at opnå egentlig effektforskning arbejder DIGNITY i Danmark ud fra en 'multicenter'-tilgang, hvor andre centre inviteres til at deltage i evalueringsarbejdet sådan, at resultaterne er baseret på en større patientpopulation.

Internationalt samarbejder vi med partnerorganisationer om udvikling og implementering af systemer til at monitorere forløbet af og evaluere effekten af rehabiliteringstiltag. Vi arbejder på at udvikle kulturelt relevante effektindikatorer og fremme brugen af indikatorer og monitorering.