KOMPAS: Tidlig indsats til traumatiserede flygtninge

DIGNITYs forebyggende indsats for nyankomne flygtninge (afsluttet 2018)

KOMPAS -  DIGNITYS ACT MANUAL TIL GRUPPER FOR NYANKOMNE FLYGTNINGE MED TRAUMEREAKTIONER

Erfaringer fra rehabiliteringsklinikken i DIGNITY viser, at traumatiserede flygtninge ofte lever i Danmark i mange år med svære følger efter traumer uden at modtage relevant og effektiv behandling.

Download PDF version

Evaluering - KOMPAS
Gruppeforløb for nyankomne flygtninge med traumereaktioner
LG Insight

 

 

Download PDF version

 

Tidlig indsats

Fra rehabiliteringsklinikken ved vi, at alt for mange flygtninge døjer med ubehandlede traumer efter krig, fængsling og tortur. Det har store menneskelige omkostninger, ikke kun for det enkelte menneske, men også for vedkommendes familie og hverdagsliv.

Vores erfaring er, at mange flygtninge enten ikke tilbydes behandling, tilbydes den for sent eller i utilstrækkelig grad. Dermed kan det blive vanskeligt at lære det danske sprog, etablere sig på arbejdsmarkedet, drage omsorg for sine børn og i det hele taget få oparbejdet en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse. Desuden kan det medføre store samfundsøkonomiske omkostninger i form af et overforbrug af sundhedsydelser, dårlig integration og manglende samfundsmæssig produktivitet.

Derfor etablerede vi et særskilt rehabiliteringsforløb til nyankomne arabisktalende flygtninge bestående af en tværfaglig udredning, et gruppeforløb baseret på ACT-metoden (Acceptance and Commitment Therapy) samt en eventuel efterfølgende individuel behandling efter behov.

Hvem kunne henvises til tilbuddet?

Alle arabisktalende flygtninge i alderen 18-65 år, der havde opnået asyl og som havde haft ophold i Danmark i max. 3 år fra opnået asyl.

Endvidere skulle de udvise symptomer på hhv. akut belastningssyndrom, posttraumatisk belastningsreaktion eller tilpasningsreaktion. Det vil sige symptomer såsom voldsomme genoplevelser af deres traumatiske fortid, søvnproblemer, hukommelses- og koncentrationsbesvær, udpræget vagtsomhed eller depressive symptomer.

Den henviste måtte ikke have en aktuel misbrugsproblematik eller deltage i anden traumerelateret behandling.

Forløbet havde følgende formål:

  • At adressere nyankomne flygtninges forventninger til deres liv i Danmark, herunder migrationsproblematikker samt udfordringer ved mødet med det danske sundhedsvæsen.
  • At arbejde med tillidsopbygning og møde ligestillede med samme problemstillinger.
  • At give patienterne indsigt i forventelige reaktioner og symptomer på deres livssituation, herunder læren om samspillet mellem traumer og kroppens reaktioner og de sociale konsekvenser.
  • At oparbejde og træne mestringsstrategier med henblik på at skabe et meningsfuldt og tilfredsstillende liv i Danmark, hvor både den henviste og dennes familie trives.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til KOMPAS-projektet, er du velkommen til at kontakte os.

Psykolog, Hanna Emma-Lotta Erickson

 

Projektkonsulent, Maj Thoft Haslund

Infomateriale

Udredningen: Udredningen var en grundig, tværfaglig vurdering af den enkelte patients fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder. Formålet med denne udredning var at skabe et overblik over den enkeltes tilstand og situation, som ikke alene kunne bruges i behandlingsøjemed, men også af såvel kommunale som lægefaglige instanser efterfølgende.

Gruppebehandling: Alle patienter vil efter deres udredning blive tilbudt et gruppeforløb à 14 dages varighed med dagligt fremmøde. Forløbet er af rehabiliterende karakter og har til hensigt at forebygge kronificering samt lære den enkelte at leve med sine traumatiske oplevelser og samtidigt kunne mestre en hverdag sammen med eventuel familie i et nyt land. Gruppeforløbet er et centralt element i at hjælpe deltagerne med at bryde deres sociale isolation og almengøre nogle af deres reaktioner. Grupperne er opdelt på køn.

Individuel behandling: Efter gruppeforløbet blev der, med udgangspunkt i den enkelte patients problemstillinger, foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt den hidtidige indsats havde været tilstrækkelig, eller om vedkommende skulle tilbydes en individuel, tværfaglig behandling.

Behandlerteamet: Vi var et tværfagligt rehabiliteringsteam bestående af en læge, en socialrådgiver, en fysioterapeut og to psykologer med indgående kendskab til traumatiserede flygtninges problemstillinger. Endvidere havde vi tilknyttet en psykiater, en administrativ stab samt et større korps af professionelle tolke. Dette tætte tværfaglige samarbejde muliggjorde både en forebyggende samt en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Relaterede projekter