Familiebehandling ved traumerelateret vold

Behandling af børn, unge og deres forældre i traumatiserede, voldsramte familier med flygtningebaggrund

Hjælp til voldsramte familier med flygtningebaggrund

DIGNITY har udviklet en behandling, der er særligt målrettet den traumerelaterede vold, som kan opstå i familier med flygtningebaggrund. Behandlingen har til formål at stoppe traumerelateret vold i familier med flygtningebaggrund, bringe børnene i positiv udvikling og øge familiens trivsel. Der arbejdes med forældrenes evne til at drage omsorg for deres børn, på etablering af nye kommunikationsmåder og på at få aggressioner og vrede under kontrol. Børn under 18 år og deres familie kan tilbydes behandling, når mindst et familiemedlem har været udsat for traumer som krig, forfølgelse, fængsling og/eller tortur, eller er sekundært traumatiseret pga. opvækst med traumatiserede flygtningeforældre, og der på denne baggrund udøves fysisk og/eller psykisk vold i familien.

Målgruppe

Behandlingen tilbydes både familier, hvor én eller begge forældre udøver/har udøvet vold over for deres børn, samt familier hvor det er børnene, der er voldelige over for forældre eller søskende. Familien skal have opholdstilladelse i Danmark. Med fysisk og psykisk vold menes en handling eller trussel, der - uanset formålet, skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Handlingen overskrider desuden samfundets love og normer.

Behandlingsforløb

Forløbet er gratis og varer typisk 10 – 12 måneder og indeholder individuel traumebehandling til børn og voksne i familien, parterapi og familieterapi. Der vil altid være samarbejdsmøder og netværksmøder med de professionelle omkring familien, samt en afsluttende rapport. DIGNITY sørger for tolk. Eventuelle transportudgifter dækkes af kommunen.

Henvisning

Læger kan henvise direkte til behandlingen ved at udfylde vores henvisningsskema.

Kommuner kan anmode egen læge om at henvise til behandlingstilbuddet.

Vi ser ofte at forskellige aktører i familiens professionelle netværk (kommunale sagsbehandlere, integrationskonsulenter, sundhedsplejersker, PPR-psykologer m.fl.) bliver opmærksomme på voldsproblematikker i familierne, og ønsker at opfordre familiens læge til at henvise til behandling. I disse tilfælde er det en god idé, at kommunen laver et oplæg til familiens/barnets læge med vigtige baggrundsoplysninger. Dette kan gøres ved at udfylde skemaet kommunalt oplæg til henvisende læge.

Behandlingen er gjort mulig med støtte fra blandt andet A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Bikubenfonden.

Læs en uddybende artikel om projektet på A.P. Møller Fondens hjemmeside.

Kontakt

Ved spørgsmål omkring behandlingsforløbet og henvisningsmuligheder kontakt da DIGNITY på:

 

Projektleder, Sara Vinsteen

Infomateriale

Familien i fokus (PDF bog)

 

 

 

 

 

Download bogen som PDF

 

Download PDF folder her

Henvisning Du kan læse mere om, hvordan du henviser her.

Relaterede projekter