Effektstudie af tværfaglig rehabilitering

for torturerede og traumatiserede flygtninge

Forskningsprojekt

DIGNITYs behandling bygger på individuelle evidensbaserede monoterapier, og evidensbaserede tværfaglige interventioner, der hvor sådan evidens eksisterer. Der er imidlertid ikke nogen tidligere undersøgelse af effekten af ​​en omfattende, tværfaglig rehabilitering for torturerede og traumatiserede flygtninge. Formålet med dette studie er derfor, at evaluere effekten af det eksisterende tværfaglige rehabiliteringsforløb på DIGNITY. Hypotesen er, at disse svært traumatiserede klienter med komplekse problemstillinger profiterer af en tværfaglig rehabilitering, hvor såvel psykiske, somatiske, som sociale problemer afhjælpes på en helhedsorienteret måde.

Mange flygtninge har været udsatte for forskellige former for tortur i deres hjemlande. Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er almindeligt forekommende hos torturerede flygtninge, prævalensen varierer blandt forskellige grupper. Prævalensen internationalt vurderes til ca. 24 %, og i Danmark er der påvist en prævalens på 63 % blandt nytilkomne flygtninge, som har været udsat for tortur. I den nuværende situation findes der dokumentation på evidensbaseret behandling af PTSD. Sammenlignende med de populationer som indgår i den eksisterende PTSD-forskning, har torturerede flygtninge imidlertid et ofte et mere komplekst symptombillede. Mange har været gennem adskillige traumer og har andre langvarige problemer, som tab af familiemedlemmer, migration og komplikationer med et nyt liv i eksil. Følgerne bliver en meget omfattende problematik foruden PTSD, i form af psykiske symptomer som f. eks angstlidelser, depression og søvnlidelser. Endvidere somatiske symptomer med kroniske smerter og funktionsnedsættelser. Dertil kommer sociale problemer med et manglende socialt netværk, fattigdom, isolation og en manglende kontakt til arbejdsmarkedet og offentlige myndigheder samt familiære og integrationsmæssige problemer. Mange torturerede og traumatiserede flygtninge i EU får aldrig den medicinske, psykologiske og sociale hjælp, som de har behov for, og der findes ikke dokumenterede retningslinjer for, hvordan denne målgruppe bør behandles.

Rehabiliteringsfilosofien bygger til dels på evidens for, at en multidisciplinær behandling er mere effektiv end en monodisciplinær for kroniske smerter, samt de evidensbaserede monodisciplinære terapier, når sådanne findes f. eks. for PTSD. Disse er primært afprøvede på andre populationer, men pilotstudier indikerer imidlertid at disse terapier ligeledes er effektive overfor traumatiserede flygtninge.

Se også denne artikel:

Ny dansk database styrker indsatsen for traumatiserede flygtninge

 

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte os:

Marie Høgh Thøgersen,
Rehabiliteringschef

Henvisning Du kan læse mere om, hvordan du henviser her.

Relaterede projekter