Paradigmeskifte skader traumatiserede flygtninge


Foreslået paradigmeskifte i udlændingepolitikken skaber utryg og potentielt helbredsskadelig livssituation for traumatiserede flygtninge og torturoverlevere


HØRINGSSVAR: Regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med finanslovsaftalen fremsat et lovforslag, der blandt andet har til formål at sikre et såkaldt paradigmeskifte i dansk integrations- og udlændingepolitik.

Skiftet indebærer blandt andet, at alle opholdstilladelser til flygtninge, eller familiesammenførte af flygtninge, skal være midlertidige, og at inddragelse af disse kun kan undlades, hvis det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Lovforslaget påpeger samtidig, at myndighederne skal ”gå til grænsen” af disse forpligtelser.

Det foreslåede paradigmeskifte vil efter vores klare vurdering skabe utryghed for vores målgruppe, som primært består af stærkt traumatiserede flygtninge og deres familier.

Vores mangeårige arbejde med rehabilitering har vist, at jo længere tid der går, inden man når i sikkerhed, jo mere skadet bliver ens psyke. En del flygtninge har som reaktioner på krig og flugt udviklet posttraumatiske belastningsreaktioner (PTSD). Paradigmeskiftet skaber en usikker fremtid i Danmark. Den fortsatte usikre fremtid bevirker, at belastningsreaktionerne vedligeholdes og symptomerne forstærkes med stor risiko for, at de udvikler sig til kroniske og stationære tilstande.

På DIGNITYs rehabiliteringsklinik har regeringens bebudede stramninger allerede skabt usikkerhed og en følelse af afmagt blandt mange af vores klienter. Hos børn i alderen fra 3-18 år forventer vi, i kølvandet på forældrenes øgede usikkerhed, en forværring af alvorlige symptomer, herunder påtrængende minder, mareridt og et højt angstniveau.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at politikerne genovervejer paradigmeskiftet med disse negative konsekvenser for øje.

Nedsættelse af integrationsydelsen

Udover paradigmeskiftet vil lovforslaget ændrer integrationsydelsen til en ”hjemsendelsesydelse”. Satsen for enlige forsørgere nedsættes med 2.000 kr. pr. måned og for samboende og gifte med 1.000 kr. pr. person pr. måned. Det er dybt kritisabelt og bekymrende, da den nuværende integrationsydelse allerede ligger på et så lavt niveau, at det er meget vanskeligt for mange af modtagerne at få den daglige økonomi til at hænge sammen. For DIGNITYs klienter er det svært at finde penge til transport til behandlingsforløbene, eller den nødvendige og ordinerede medicin. Vi forventer derfor flere afbrudte behandlingsforløb i fremtiden. Det vil skade forældrene, som ikke får mulighed for at få bearbejdet deres traumer, og børnene, som lever med sekundær traumatisering uden mulighed for behandling.

Vi kan derfor kun udtrykke vores største bekymring for de alvorlige menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, som endnu en nedsættelse vil medføre.

Oprettelse af Lindholm-center

Mennesker, der er på tålt ophold, skal ifølge integrationsministeren leve under forhold, der er så utålelige som muligt. De har afsonet deres straf, men retten til et familieliv, retten til arbejde og retten til selvbestemmelse gælder ikke for dem. Personer på tålt ophold og andre afviste asylansøgere, som straffes, skal i fremtiden overføres til øen Lindholm i Stege bugt, som har været anvendt som forsøgsstation for Statens Veterinære Forsøgsstation i mere end 90 år. Her diagnosticerede og forskede staten i virussygdomme, der kunne skade husdyrproduktionen i Danmark. Mund-og-klovsyge, svinepest og den slags. Der er i dag intet rent drikkevand på øen, så de mennesker, der igennem årene har arbejdet på Lindholm, har benyttet sig af vand, der “importeres” til øen. Det bliver en bekostelig affære at gøre øen beboelig for mennesker. Udover smittefare, mangel på rent vand og dårlige adgangsforhold, kan de kommende forhold på udrejsecenter Lindholm muligvis også være i strid med de internationale menneskeretlige standarder, herunder forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling (EMRK art. 3) og reglerne om frihedsberøvelse (EMRK art. 5) og retten til privat- og familieliv (EMRK art. 8).

Det nuværende system for tålt ophold er allerede gentagende gange blevet kritiseret af Ombudsmanden, DIGNITY og andre institutioner. FNs Torturkomite har endvidere udtrykt kritik.

DIGNITY er af den mening, at det er uværdigt at placere personer på tålt ophold og andre på øen Lindholm og opfordrer derfor regeringen til på det kraftigste at genoverveje oprettelsen af Udrejsecenter Lindholm.

DIGNITY har ligesom en lang række organisationer indsendt høringssvar til lovforslaget (L140), der understreger de mange negative konsekvenser loven vil kunne få, især for den mest udsatte gruppe af flygtninge. Forslaget 1. behandles 24. januar og skal træde i kraft 1. marts, hvis det godkendes. Læs hele høringssvaret her.

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.