Ny rapport fra europæisk konference om tortur: Styrk retsgarantierne og bekæmp tortur i politivaretægt

Den 22.-23. marts 2018 mødtes 25 europæiske lande til en Europarådskonference i København for at diskutere bekæmpelse af tortur i politiets varetægt. Konferencen blev holdt i forbindelse med, at Danmark havde formandskab for Europarådets ministerråd, og blandt andet havde valgt tortur som fokusområde. DIGNITY var en af medarrangørerne.

Foto: UM.dk

På baggrund af konferencen og landenes diskussioner og erfaringsudveksling, er Udenrigsministeriet netop udkommet med en rapport, der opsummerer pointerne fra seminaret, og kommer med fremadrettede anbefalinger til medlemslandene. Rapporten understreger blandt andet, at det mest effektive værn mod tortur er, hvis politiet respekterer den anholdtes retsgarantier, herunder retten til at kontakte en advokat, retten til at underrette sin familie om anholdelsen og retten til at få foretaget en lægeundersøgelse.

Norge og Georgien i front
I rapporten bliver især Norge og Georgien fremhævet som gode eksempler på lande, der har gjort en stor indsats for at forebygge tortur i politivaretægt:

-Landene er to diametralt forskellige eksempler på, hvordan tortur mest effektivt kan forebygges og må ses som stor inspiration for andre lande, siger chefjurist i DIGNITY og medlem af Europarådets Komité for Forebyggelse af Tortur (CPT), Therese Rytter.

Norge har gennem en årrække reformeret politiets afhøringsmetoder, og i dag bliver der i langt højere grad brugt ’undersøgende interviewteknik’ (investigative interviewing’). Afhøringsmetoden går ud på, at politiet – med et åbent sind – søger at indhente præcise og troværdige oplysninger for at afklare, hvad der rent faktisk er sket i en given sag. Metoden har bidraget til, at der i dag stort set aldrig forekommer overgreb i politiets varetægt. Hvad angår Georgien har landet, efter løsrivelsen fra Sovjet, gennemført omfattende lov- og praksisreformer. Det betyder, at der nu er et langt mere specialiseret politisystem, hvor den anholdte straks efter anholdelse bliver overflyttet fra politiets varetægt, til personale uddannet inden for sundhed og menneskerettigheder. Specialisering og adskillelse mellem forskellige dele af politiet har bidraget til, at der er sket et drastisk fald i omfanget af politivold, står der i rapporten.

Selv nummer et kan lære noget

Danmark er internationalt anerkendt for sin ledende rolle i bekæmpelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Alligevel kan også Danmark tage ved lære af rapportens resultater, mener Therese Rytter.
-Vi er endnu ikke helt i mål. Danmarks retsgarantier skal styrkes yderligere, hvis vi skal kunne bryste os af at være fuldt ud på linje med de internationale standarder. For eksempel er Danmark tidligere blevet kritiseret for ikke at sikre den anholdte adgang til en advokat allerede fra anholdelsestidspunktet og for ikke systematisk at orientere den anholdtes om hans/hendes rettigheder.

Danmarks indsats mod tortur skal stå sin prøve næste år, når landet skal evalueres af Europarådets Komité for beskyttelse mod tortur.

Læs rapporten her.
Læs baggrundsanalysen her.