Forebyggelse af vold: På vej mod en verden fri for tortur

Volden hærger i slumområder i Kenya. Sammen med lokale partnere arbejder DIGNITY for at komme volden til livs. Målet er et sæt dokumenterede anbefalinger til, hvilke voldsforebyggende aktiviteter, der virker i slumområder plaget af vold. DIGNITYs direktør Karin Verland har sammen med to bestyrelsesmedlemmer været i Kenya for at se de voldsforebyggende projekter og opleve den forskel, de gør for områdets beboere.

På en lille lokal politistation i Nakuru County, der ligger i det østlige Kenya, blev der i løbet af blot én enkelt nat rapporteret om tre børnevoldtæger. Omkring 2000 forskellige voldelige overgreb blev anmeldt til et lokalt hospital om måneden. Ca. 60 af de anmeldte overgreb var med meget alvorlig eller dødelig udgang.

Op imod 20% af indbyggerne i det fattige slumområde i Nakuru i Kenya har været udsat for vold i deres byområde. Og politiet er den autoritet, man har mindst tillid til. Kun 51% svarer, at de har tiltro til politiet. Det viser den undersøgelse, der ligger til grund for DIGNITYs indsats og voldsforebyggende projekter i Kenya, Nakuru County. Volden i Nakuru, Kenya og i mange andre slumområder, er en integreret del af hverdagen. Både i hjemmet, på gaden og i borgerens møde med myndigheder og autoriteter, fx politiet. Det arbejder DIGNITY med at rette op på gennem voldsforebyggende arbejde i to projekter i Kenya. Arbejdet bygger på DIGNITYs erfaringer og metoder til voldsforebyggelse gennem 20 år i Latinamerika.

DIGNITYs direktør, Karin Verland har sammen med Peter Kragelund, formand for DIGNITYs bestyrelse og institutleder på RUC og Louise Holck, medlem af DIGNITYs bestyrelse og vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder, besøgt DIGNITYs voldsforebyggende projekter i Kenya.

Projekterne løber i tre år og er i gang på 2. år. Metoderne til voldsforebyggelse er blandt andet kapacitetsopbygning og uddannelse af lokale aktører og skabelse af bedre dialog mellem politi, borgere og ledere i lokalregeringer.

Men, hvordan hænger voldsforebyggelse egentlig sammen med bekæmpelse af tortur? Karin Verland forklarer, at tortur og vold mod personer i myndighedernes varetægt blandt andet kan spores tilbage til vold udøvet i hjemmet:

- Vold smitter og bliver en så integreret del af et samfund, at volden også finder sted blandt myndigheder, på politistationer og når personer bliver sat i politiets varetægt, fængslet og så videre. Vi taler om voldsprofylaksen, forklarer Karin Verland.

Hvad er det DIGNITY særligt kan, og hvorfor er valget lige faldet på Kenya? Karin Verland forklarer:

- DIGNITY er et institut, hvor vi ved rigtig meget om tortur, om forebyggelse, om at skabe forandringer gennem interventioner, og hvor vi bedriver forskning. I Nakuru, i Østafrika i Kenya har vi fundet en lokation, hvor det dels er muligt for os at arbejde, og hvor der dels forekommer vold. Og så studerer vi dette gennem forskellige indsatser og interventioner for at se, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Vi studerer det over tid og dokumenterer metoden, og så har vi en model for, hvordan noget kan virke. Og den model kan eksporteres, diskuteres og forbedres og den kan implementeres andre steder. Og denne måde at arbejde på er også i tråd med udviklingspolitikken i Danmark. Når vi er færdige og kan dokumentere vores metoder, kan vi komme med nogle konkrete anbefalinger til at forebygge vold. Et katalog af metoder og anbefalinger, som vi har vist, virker.

Det tager en årrække at dokumentere effekten af indsatsen mod volden i det konkrete projekt i Kenya. Men der er allerede små tegn, der tyder på, at indsatsen virker lokalt. Karin Verland fortæller om et møde på en lille politistation:

- På en lille politistation med ca. 50 mand ansat, var chefen en kvinde. Hun fortalte, at hun tidligere ikke kunne gå hjem alene om aftenen uden at folk råbte efter hende, og at hun var bange for at gå der, og hendes mand skulle komme og hente hende. Men nu går hun selv hjem fra arbejde om aftenen, og i stedet for tilråb hilser folk på hende og siger ’kom godt hjem’.

Forebyggelse af tortur starter med forebyggelse af vold
Peter Kragelund er formand for DIGNITYs bestyrelse og institutleder på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC.  Han har i en årrække arbejdet med global udvikling, og havde især udviklingsbrillerne på. Han bed særligt mærke i den udprægede normalisering af volden i området:

- Volden er så så rodfæstet i samfundet, at det knap opfattes som vold i dagligdagen, siger han.

Derfor hænger forebyggelse af vold i hans optik også snævert sammen med forebyggelse af tortur:

- Forebyggelse af den urbane vold – vold i slumområder -  som er en del af DIGNITYs strategi, er helt afgørende, hvis man skal arbejde med forebyggelse af tortur. Det hjælper ikke noget kun at behandle, der skal også forebyggelse til. Derfor er jeg helt overbevist om, at det at arbejde lokalt med forebyggelse af vold er helt centralt.  Der er flere årsager til, at vold forekommer i samfund. Det handler om ulighed, om manglende jobs. Mange af de unge står udenfor samfundet. Det betyder, at de gør en masse ulovlige ting, som bringer dem i kontakt med politiet og myndighederne.

Peter Kragelund bemærker, at der udover jobs og vækst som faktor til at bekæmpe uligheden, også skal en kulturændring til for at komme volden til livs. Og det kræver, at der bliver skabt tillid mellem befolkning og myndigheder:

- Et af de helt centrale elementer for at skabe forandring er tillid. Folk skal simpelthen lære hinanden at kende og kunne tale sammen. Volden ligger latent i samfundet. Det tager tid at ændre en adfærd, der er grundlagt tilbage i generationer. Mange af politimændene i Nakuru er jo typisk også blevet banket blå og gule som børn. Sådan er de ligesom blevet opdraget. De er vokset op med en voldskultur. Og det kommet til at tage langt tid at ændre den kultur.

Én af metoderne til at bygge tillid sker blandt andet gennem dialog og stormøder. Og Peter Kragelund så tegn på forandringer, som kom til udtryk ved et stort dialogmøde mellem politi og lokale unge. På dialogmødet mødtes unge i området med politiet og delte deres forskellige oplevelser og stillede spørgsmål til det fremmødte politi:

- Det var tydeligt på mødet, at de allerede er kommet utroligt langt. De gav udtryk for, at de er rigtigt trætte af den udbredte vold, der var, og at de gerne vil videre, siger Peter Kragelund

Louise Holck, er medlem af DIGNITYs bestyrelse og vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder. Hun har også en baggrund som jurist. Hun hæftede sig ved på den ene side, de store problemer der er med vold i Kenya, og så på den anden side den nye forfatning fra 2010, som på mange måder er en langt meget mere visionær forfatning end vores danske grundlov, mener hun:

- Denne forfatning er temmelig enestående. Den er egentlig rettighedsbaseret og går i forhold til menneskeretten betydeligt længere end vores egen grundlov. Efterfølgende har man vedtaget omfattende lovgivning på bl.a. politiområdet, hvor man – i hvert fald på papiret – nu taler om politiet som en 'police service' i stedet for det tidligere 'police force'.  Desuden har man etableret komiteer, der skal danne grundlag for dialog og skabe tillid mellem befolkning og politi. Tankerne er gode. Problemet er, at det simpelthen ikke fungerer ude i virkeligheden. I et slumområde, som det vi besøgte, hvor over 100.000 mennesker bor under meget ringe forhold, så er der pludselig langt til den enestående grundlov og den udmærkede politilovgivning. Der er brug for at hjælpe processen på vej. Og det gør dette projekt.

Hvad har gjort størst indtryk på dig ved besøget i Kenya?

- Først og fremmest gjorde det indtryk at høre de førstehåndsberetninger fra folk, først og fremmest fra civilsamfundet, der havde været involveret i projektet og som kunne fortælle om store forandringer i form af nye dialoger og ikke mindst en tillid til politiet, som betød, at man ikke som før tøvede med at anmelde lovovertrædelser. Herudover gjorde det indtryk på mig, at det faglige niveau hos DIGNITYs centrale partnere var meget højt. Det gjaldt både de jurister, vi mødte, men også nogle af dem, der arbejdede med f.eks. sociale medier. Endelig er den systematiske og metodiske indhentelse af data, som er en del af dette projekt, en klar styrke.

Hvorfor skal vi egentlig bekymre os om at forebygge vold i Kenya?

- Der er et kæmpe behov for at sætte fokus på den systematiske vold, som ganske enkelt er hverdag i Kenya. DIGNITY har høstet nogle erfaringer i Latinamerika, som på mange måder kan bruges i Kenya. At sætte ind med en flerstrenget forebyggende indsats er i den forbindelse et indlysende valg.

 

Om DIGNITYs voldsforebyggende projekt i Kenya, Nakuru:

DIGNITY har sammen med tre lokale partnere i Kenya etableret samarbejdet om projektet. To partnere opererer på nationalt plan, nemlig Katiba Institute og CHRIPS, og en partner opererer i Rift Valley regionen, nemlig Mid-Rift Human Rights Network.

Projektet har fokus på forebyggelse af vold og anvender en menneskerettighedsbaseret tilgang, ligesom der arbejdes evidensbaseret og systematisk indsamles data. Projekter består af fire komponenter:

  • Et voldsstudie: Gennemført i fire slumområder i Nakuru County. Formålet er at få viden om blandt andet voldsdynamikken, karakteristika for gerningsmænd og ofre, tillid, og behandlingsadfærd.
  • Lederskabsudvikling af nøglepersoner til forebyggelse af vold: Ledende politibetjente, lokale myndigheder, personer fra civilsamfund og den private sektor, er blevet uddannet i forebyggelse af vold.
  • Dialogforum på kommuneplan: Deltagerne i dialogfora har været en del af ovennævnte uddannelse.
  • Politik til forebyggelse af vold: I 2017 udarbejdede interessenterne en politik om forebyggelse af vold i området. Udkastet bliver brugt i det videre arbejde med at udvikle en lokalregeringsgodkendt politik til forebyggelse af vold for Nakuru County.

Som led i projektet er blandt andet udviklet en bog med titlen: Udvikling af '101 ting, du ønskede at vide om politiet, men var bange for at spørge om' -bogen. Bogen er udgivet som pamflet, der er udviklet plakater, der hænger rundt om på offentlige steder, på politistationer, i skoler osv.