Forbyd isolationsfængsling af unge under 18 år


Debatindlæg til Altinget, bragt 31. oktober 2018
Af Per Larsen, formand for Børnerådet, og Karin Verland, direktør i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur


Børn og unge er særlig sårbare, når det gælder straf. Hvis børn og unge sættes i isolation, er der endnu større risiko for, at de tager varig skade, fordi de stadig er under udvikling.

Derfor har vi sammen med en række andre organisationer netop sendt et brev til justitsminister Søren Pape Poulsen, hvor vi opfordrer til at afskaffe isolation som straf (strafcelle) for mindreårige (15-17 år) i danske fængsler. Vi mener, at denne mulighed skal skrives helt ud af lovgivningen.

Det er almindeligt kendt, at isolation kan medføre angst, depressioner, selvskade og selvmordstanker. Skadevirkninger kan opstå efter blot et par dage, og risikoen for betydelige skadevirkninger stiger for hver dag i isolation. Der er altså tale om både alvorlige og meget negative sundhedsmæssige konsekvenser ved isolation – ikke mindst når det drejer sig om børn og unge.

Et nyt lovforslag lægger op til, at det fortsat skal være tilladt at straffe unge i fængslet med isolation i helt op til fire uger, hvis sagen angår vold mod personalet. Men det er vores erfaring, at i de sager, hvor unge indsatte slår personalet eller bruger anden form for vold, skyldes det ofte, at noget er gået galt i kommunikationen eller relationen mellem den unge og personalet.

Isolation har alene karakter af straf og forebygger ikke nye voldstilfælde. Justitsministeren bør derfor tænke i helt andre og nye baner, når det drejer sig om at regulere de unge indsattes adfærd. Udadreagerende adfærd blandt mindreårige i kriminalforsorgens institutioner bør følges op med konfliktforebyggende indsatser med det formål at forebygge nye tilfælde af vold både inden for og uden for fængselsmurene. Man kan også flytte den unge til en anden afdeling i fængslet eller til en mindre enhed med et andet fællesskab. Det er metoder, der anvendes i andre lande.

Lad os slå fast, at isolation og brug af isolation som straf er umenneskelig behandling, og FN's Børnekomité og FN's Torturkomité anbefaler, at isolationsfængsling af mindreårige forbydes.

Isolation i fængslet kan have psykiske og sundhedsmæssige skadevirkninger, og forskningen viser, at indsatte efter isolation kan have meget svært ved at vende tilbage til en normal hverdag, genoptage deres arbejde og familieliv og i det hele taget få en almindelige hverdag til at fungere. Det gælder for voksne, men i endnu højere grad for børn og unge. Derfor er der mange gode grunde til at afsøge alternativer til brug af isolation som straf og regulering af unge indsattes adfærd.

Vi har stillet os til rådighed for justitsministeren og bidrager gerne med vores viden og erfaringer til det videre lovarbejde. Danmark bør være foregangsland og leve op til de internationale konventioner, vi har tiltrådt. Eksperter kalder isolationsfængsling børnemishandling – vi kan ikke vende det blinde øje til en så umenneskelig behandling af mindreårige i danske fængsler.

Brevet til justitsminister Søren Pape Poulsen med opfordring til at forbyde isolationsfængsling af unge under 18 år er underskrevet af: Børnerådet, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, Børns Vilkår, Red Barnet, Psykiatrifonden og Institut for Menneskerettigheder

Læs brevet til Søren Pape Poulsen her.

Du kan være med til at gøre en forskel for torturofre

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.