DIGNITY styrker indsats for traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder

I Gellerup-Toveshøj og Mjølnerparken har lokale medarbejdere fået mere viden om traumer, og det har skabt ændringer i måden de professionelle forstår beboerne på. Medarbejderne har også fået etableret nye samarbejder på tværs af institutionerne takket være DIGNITYs projekt

En stor del af beboerne i de udsatte boligområder i Danmark har flygtningebaggrund. Mange bærer rundt på ubehandlede traumer og psykiske lidelser – for eksempel PTSD, angst og/eller depression.

– Mange beboere lever isoleret, kan ikke dansk, og står måske uden for arbejdsmarkedet. Så der er en lang række problemstillinger, man er nødt til at tage hensyn til i arbejdet med traumatiserede flygtningefamilier, fortæller projektleder fra DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, Maj Thoft Mikkelsen.

På den baggrund har DIGNITY siden 2015 arbejdet for at tilføre viden til de udsatte boligområder om netop traumatiserede flygtninge, så de lokale kræfter får bedre forudsætninger for at lykkes med de indsatser, de sætter i gang.

Projektet har fokuseret på Gellerup-Toveshøj i Aarhus og Mjølnerparken i København.

– Der er rigtig mange dygtige professionelle i de områder, og de arbejder hårdt med denne sårbare beboergruppe. Nu har vi med dette projekt givet de professionelle nye indsigter, så de har bedre forudsætninger for at lykkes med deres arbejde – til gavn for traumatiserede beboere i de udsatte boligområder, siger Maj Thoft Mikkelsen.

Helt præcist har 57 professionelle været på kompetenceudviklingsforløb hos DIGNITY. Her har de fået viden om traumer og PTSD, kulturforskelle og familiemønstre, og de har lært hinanden at kende på tværs af indsatser. Og det sidste er især et vigtigt skridt på vejen mod at forbedre trivslen for familierne, som ofte bliver mødt af utallige professionelle i ukoordinerede indsatser.

– Det betyder f.eks. at familierådgiveren nu er begyndt at sparre med pædagogen i børnehaven, at folkeskolelæreren er begyndt at tale med fodboldtræneren. At den enkelte professionelle ikke står alene med komplekse problemstillinger, øger chancen for, at indsatsen virker efter hensigten. Fremfor at familierne mødes af mange forskellige professionelle – hvor ingen af dem taler sammen, forklarer Maj Thoft Mikkelsen.

Overlever, ikke offer
Et af de helt store mantraer for projektet var en opfordring til at være nysgerrig på beboernes baggrund og historie. At man husker at være nysgerrig på, hvad årsagerne kan være til, at ting ikke fungerer, frem for at antage, at det nok bare er fordi, vedkommende ikke kan dansk og er fra en anden kultur.

– Forløbet har givet en forståelse af, hvordan vi får spurgt ind og ikke bliver berøringsangst – vi skal ikke gå og tro eller gisne, men igennem dialog kan vi få en forståelse. Så vi snakker meget mere åbent om, at PTSD har nogle konsekvenser i forhold til folks adfærd. Langt de fleste med PTSD har det bedre, hvis vi tør spørge om det, fortæller en deltager på forløbet.

En anden vigtig læring var, at begynde at forstå traumatiserede flygtninge som overlevere fremfor som ofre. Traumatiserede flygtninge er ofre for en handling. Men de er i høj grad også overlevere. Ved at gå fra ’offer’ til ’overlever’ signalerer man, at den enkelte er meget andet end sit traume, at vedkommende er et menneske med nogle specielle begivenheder i bagagen, men også med en lang række ressourcer.

–  Ordet offer signalerer derimod en kronisk tilstand. Når man ser på den traumeramte som overlever, handler indsatsen om at blive bevidst om, hvilke ressourcer den enkelte har, og bringe disse i spil for at styrke evnen til at mestre eget liv, forklarer Maj Thoft Mikkelsen.

Forløb for traumatiserede familier
Projektet bestod udover kompetenceforløb for lokale medarbejdere også af lokalindsatser og familieforløb for 14 familier i Gjellerup-Toveshøj og Mjølnerparken.

– Traumatiserede flygtninge lever ofte et liv præget af isolation og en udpræget mistillid til omverdenen, men det er vigtigt at bryde den isolation, da sociale fællesskaber gavner mennesker med traumer og PTSD, siger Maj Thoft Mikkelsen.

Isolationen blev blandt andet brudt ved hjælp af aktiviteter for beboerne som for eksempel fotoprojekter, dans, deling af erfaringer og psykoedukation.

– Det har været meget berigende. Jeg har lært nye mennesker at kende, og jeg er blevet motiveret

til at begynde i sprogskole til sommer, siger én af de beboere, der har deltaget i forløbet.

Samtidigt var der fokus på at øge kendskabet og forståelsen til de offentlige myndigheder i Danmark, så familier og offentlige myndigheder kan arbejde bedre sammen.

DIGNITY har på baggrund af projektet udarbejdet håndbogen ”Bedre trivsel for traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder” specifikt målrettet de professionelle, der dagligt er i berøring med traumatiserede flygtninge – både i og udenfor de udsatte boligområder. Bogen er gratis, og kan hentes på

https://www.dignity.dk/bedre-trivsel-for-traumatiserede-flygtningefamilier-i-udsatte-boligomraader/

Projektet er støttet af Socialstyrelsen, Satspuljeaftalen 2014, Fonden af 1982, Det Kriminalpræventive Råd, ANT Fonden og Østifterne.

KOMMENDE EVENTS

No Events are found.