Danske NGOer retter skarp kritik mod behandlingen af asylbørn i Danmark

Ved det periodiske eftersyn af menneskerettighedssituationen i Danmark er der røde advarselslamper der blinker. Danmark har to år til at rette op på situationen, inden vi igen skal til eksamen i FN.

Den danske regering afleverede i sidste uge sin midtvejsevaluering af, om 122 anbefalinger på menneskerettighedsområdet er implementeret i praksis. Regeringen konkluderer, at mange af anbefalingerne er blevet fulgt op af konkrete initiativer til at ændre lovgivning eller praksis.

En koalition bestående af 20 danske NGOer er ikke enige med regeringen i denne vurdering. NGO-koalitionen omfatter blandt andet DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, FN-Forbundet, LGBT Danmark, Amnesty International, Den Danske Helsinkikomite og Børnesagens Fællesråd, samt Børnerådet. Institut for Menneskerettigheder har bistået koalitionen.

Fredag 13. juli indsender NGO-koalitionen en midtvejsstatus-rapport til FNs Menneskerettighedsråd. I rapporten retter koalitionen kritik mod især 3 områder, hvor det halter med at leve op til de internationale normer: asylområdet og særligt situationen for asylbørn, anvendelse af isolationsfængsling i Danmark og forbuddet mod forskelsbehandling.

Barnets tarv tages ikke altid i betragtning i asylsager

Danmark lovede i 2016 at forbedre forholdene for asylbørn og svarer nu to år senere kortfattet, ”at Danmark altid tager barnets tarv i betragtning i asylafgørelser”. Organisationerne i NGO-koalitionen er uenige og opfordrer regeringen til konkret at redegøre for, hvordan asylmyndighederne i alle tilfælde tager barnets tarv i betragtning.

I asylfasen træffes f.eks. mange forskellige afgørelser af betydning for barnet, herunder ansøgning om asyl, eventuel frihedsberøvelse under asylfasen, udsendelse af afviste asylansøgere og ophold i løbet af udrejsefasen. Konkrete kritikpunkter drejer sig om forholdene for børn i asylcentre (f.eks. børn anbragt på udrejsecenter Sjælsmark, som i mange tilfælde risikerer at tilbringe hele deres barndom under kummerlige forhold), asylsager og udsendelse af afviste asylbørn.

DIGNTIY – Dansk Institut Mod Tortur mener, at barnets tarv altid skal beskyttes:

  • Princippet om barnets tarv er et kardinalpunkt i beskyttelse af barnets rettigheder. Derfor er det helt afgørende, at alle danske asylbeslutninger konkret afspejler, at barnets velbefindende kommer i første række, siger Elna Søndergaard, seniorjuridisk rådgiver i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.

Kritisabel forskelsbehandling i ghettoområder

Den nye lovgivning og politiske initiativer, som regeringen fremlagde i marts 2018, rettet mod ghetto-områdernes beboere, vækker også stærk kritik fra NGO-koalitionen. Blandt initiativerne, der fremhæves som kritisable i rapporten er: obligatorisk dagpleje til 1-årige børn (minimum 25 timer ugentligt) og signifikante stigninger i domme for forbrydelser geografisk tæt på “ghetto-områder” og for banderelaterede aktiviteter.

  • Den nye lovgivning indebærer efter vores opfattelse stor risiko for indirekte forskelsbehandling af indvandrere og etniske minoriteter, der bor i disse områder, hvoraf mange lever med traumer efter krige og tortur, siger Elna Søndergaard, seniorjuridisk rådgiver i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.

Flere lande i FNs Menneskerettighedsråd rejste ligeledes i 2016 kritik af Danmark for ikke at beskytte alle LGBT-personer, når de ikke er på arbejde. Stephen Wessels fra LGBT Danmark:

  • Justitsministeriets begrundelse for ikke at forbyde al forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet – at det ville ”rykke magtbalancen mellem Folketinget og domstolene” – er en svag begrundelse for ikke at beskytte den danske befolkning, siger Stephen Wessels fra LGBT Danmark.

NGOerne opfordrer i øvrigt regeringen til at indgå i en dialog med civilsamfundsorganisationer om udarbejdelse af en overordnet handlingsplan for beskyttelse af menneskerettigheder i Danmark:

  • For at fremme og styrke beskyttelsen af menneskerettigheder i Danmark er det altafgørende, at der bliver udarbejdet en samlet strategi og handlingsplan, siger Elna Søndergaard, seniorjuridisk rådgiver i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.

Læs hele rapporten her.

Om NGO koalitionen

Koalitionen af 20 de danske NGOer udgør Rådet for Menneskerettigheders UPR-udvalg. UPR (på dansk: “Universelle Periodiske Bedømmelse”) er en mekanisme under FN’s Menneskerettighedsråd (HRC), hvor alle FN’s medlemsstater på lige fod skal rapportere om – og eksamineres i – den samlede menneskerettighedssituation i det pågældende land.