Henvisning til DIGNITYs klinik i København

Hvem kan blive behandlet hos DIGNITY?

Patienter med alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, som har været udsat for tortur, vold eller traumatiske hændelser under krig samt politisk forfølgelse kan via egen læge blive henvist til behandling. Ligeledes kan familiemedlemmer, som lever sammen med den traumatiserede henvises til DIGNITY.

Den henviste skal kunne indgå aktivt i et tværfagligt helhedsorienteret behandlingstilbud, hvilket forudsætter, at vedkommende ikke har et ubehandlet misbrugsproblem, er langvarigt psykotisk, lider af en alvorlig personlighedsforstyrrelse eller er svært selvmordstruet.

Aktuelle ventetider

Ventetid på visitation: Alle patienter inviteres til en visitationssamtale inden for 4 uger efter modtagelse af henvisning.

Ventetid på tværfaglig rehabilitering: ca. 2 måneder.

Henvisning til behandling i DIGNITY

Henvisning til et tværfagligt rehabiliterings- og behandlingstilbud i DIGNITY skal ske via egen læge eller anden speciallæge.

Elektroniske henvisninger er at foretrække.

Sendes henvisningen pr. brev eller mail, skal lægens navn, telefonnummer og ydernummer fremgå af henvisningen.

Individuel behandling

Alle patienter over 18 år skal henvises individuelt.

Ved familiehenvisninger gælder dette dog alle medhenviste familiemedlemmer over 15 år (se henvisningsproceduren under afsnittet 'familiebehandling').

Henvisningen sendes elektronisk under emnet ”henvisning” via det elektroniske journalmodul.

Ved behov kan henvisningen sendes som pdf-fil, vedhæftet som bilag, hvilket kan være aktuelt ved bl.a. en familiehenvisning, såfremt der er behov for supplerende oplysninger vedr. vedrørende familien.

En elektronisk sygehushenvisning (REF01) sendes til:

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur (Lokations nr.: 5790001376147)

Alternativt kan henvisningen udskrives og sendes pr brev til:

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur
Bryggervangen 55
2100 København Ø

Uddybende vejledning til elektronisk henvisning:

  • Hvis Novax anvendes, kan henvisende læge følge nedenstående vejledning: højreklik på notatet -> tryk på henvisning -> Sygehus -> vælg MZ -> tryk på ”anden adresse” nederst i højre hjørne -> søg på DIGNITY i søgefeltet -> vælge SKS 1370010 DIGNITY
  • Hvis det fortsat efter disse trin ikke er muligt at lave henvisningen, anbefales at ringe til systemudbyderen, der kan lægge DIGNITY ind i deres system, hvorefter DIGNITY og lokations nr. fremadrettet vil fremgå i systemet.
 • Bearbejde tidligere traumer
 • Nedbringe PTSD-symptomer, angst og/eller depression
 • Bedre funktionsniveauet socialt og i forhold til familie og evt. beskæftigelse

Personer over 18 år, der:

 • Har været udsat for traumatiske begivenheder som krig, forfølgelse, fængsling og/eller tortur, eller er sekundært traumatiseret pga. opvækst med traumatiserede flygtningeforældre, eller samliv med traumatiseret ægtefælle
 • Ved visitationssamtalerne på DIGNITY vurderes til at have en eller flere traumerelaterede lidelser
 • Har flygtningebaggrund og opholdstilladelse i Danmark

 

Forløbet omfatter individuel rehabilitering og behandling med kontakt til læge, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. Derudover tilbydes ofte gruppeforløb og evt. pårørendesamtaler. Der vil altid være et samarbejde med det professionelle netværk omkring patienten.

Et behandlingsforløb varer typisk 10 – 12 måneder.

Ved spørgsmål omkring forløb og henvisning kontaktes DIGNITY på telefon 33 76 06 00

Krav til form og indhold ved henvisning til DIGNITY med henblik på individuel behandling og familiebehandling for henviste og medhenviste familiemedlemmer over 15-år:

Følgende oplysninger skal fremgå af henvisningen:

 • Henvisningsdiagnose
 • Grundig beskrivelse af baggrund for henvisning med angivelse af aktuelle symptomer, traumehistorik inklusive eventuel smerteproblematik samt beskrivelse af funktionsniveau
 • Somatisk lidelse/sygdom: (eventuel igangværende behandling - status og aktuel behandling, der kan have relevans for henvisningsdiagnosen)
 • Rusmiddelforbrug eller anden selvmedicinering med angivelse af forbrugets karakter og omfang, samt om er der tale om aktuelt og/eller tidligere rusmiddelforbrug/selvmedicinering. Oplysninger om, hvorvidt der er forsøgt behandling i kommunalt regi og effekten heraf
 • Medicinsk behandling: (aktuel medicinstatus inklusive dosis, varighed af behandlingen, effekt og compliance samt tidligere medicinsk behandling, herunder varighed og effekt
 • Beskrivelse af tidligere behandling inklusive udbytte og effekt, epikriser for forløb i psykiatrien og/eller ved privat praktiserende psykiater/psykolog samt andre relevante epikriser (eksempelvis oplysninger vedrørende forløb ved smerteklinik, hovedpineklinik, hjertelæge, reumatolog, indvandrermedicinsk klinik, m.v.)
 • Sociale forhold: ankomst til DK, civilstand, eventuelle børn, eventuelle familiære belastninger, beskæftigelse, herunder konkrete oplysninger om patienten er i job/uddannelse og i hvilket omfang/timer
 • Opdaterede kontaktoplysninger inklusive e-mail og telefon.nr.
 • Samtykke fra patienten til brug af e-boks ved modtagelse af breve fra DIGNITY: JA/NEJ inklusive dato for samtykke
 • Samtykke fra patienten til indhentning af supplerende oplysninger via Sundhed.dk/e-journalen til brug for visitation og udredning i DIGNITY: JA/NEJ inklusive dato for samtykke
 • Behov for tolk med angivelse af sprog og eventuel dialekt. Der opkræves ikke tolkegebyr ved samtaler i DIGNITY

Henvisningen skal udfyldes så uddybende som muligt med aktuelle og væsentlige oplysninger om patientens tilstand. Henvisningen skal, som ovenfor beskrevet, indeholde oplysninger om eventuelle tidligere behandlingstiltag (medicin, psykiatrisk forløb, smerteklinik, psykoterapi, fysioterapi, m.v.) inklusive effekt heraf samt dokumentation i form af kopi af journalnotat og epikriser fra tidligere behandlingssteder.

Det ønskes endvidere oplyst, hvad der ligger til grund for, at man finder en tværfaglig rehabiliterende indsats nødvendig.

Henvisningen skal være fra en læge. Oftest er det den praktiserende læge eller anden speciallæge, der henviser, men alle læger kan henvise inklusive hospitalsansatte læger.

Når DIGNITY modtager henvisningen, vil der foregå en administrativ visitation ved læge, hvorefter p indkaldes til individuel visitationssamtale. På baggrund af visitationssamtalen vurderes, hvorvidt patienten er i målgruppen for tilbud om et tværfagligt behandlingsforløb i DIGNITY, herunder hvorvidt patienten skønnes at været motiveret, kan indgå i og profitere af behandlingen. Patienten kommer derefter på venteliste til behandling, men vil i perioden frem til behandlingsstart blive indkaldt til visitationsmonitorering samt modtage tilbud om psykoedukativt introduktionsforløb i gruppe efter en konkret vurdering som led i yderligere afklaring og forberedelse til behandling.

Desuden vurderes det, hvorvidt der skønnes at være indikation for inddragelse af familien og evt. tilbud om et familiefokuseret behandlingsforløb. I så fald vil forælrene blive inviteret til en udvidet visitationssamtale med henblik yderligere afklaring. Henviser vil efterfølgende blive orienteret.

Henviser og patient vil blive orienteret skriftligt vedrørende plan inden for 1-2 uger efter modtagelse af henvisningen.

Familiebehandling

Ved henvisning til familiebehandling skal lægen desuden lave en familiehenvisning. Denne sendes sammen med én eller flere af de individuelle henvisninger på familiemedlemmer over 15 år. Der ydes ikke individuel behandling til børn og unge under 18 år medmindre dette foregår som led i en familiehenvisning af både forældre og børn.

Henvisningen sendes elektronisk under emnet ”henvisning” via det elektroniske journalmodul.

Ved behov kan henvisningen sendes som pdf-fil, vedhæftet som bilag, hvilket kan være aktuelt ved bl.a. en familiehenvisning, såfremt der er behov for supplerende oplysninger vedr. vedrørende familien.

En elektronisk sygehushenvisning (REF01) sendes til:

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur (Lokations nr.: 5790001376147)

Alternativt kan henvisningen udskrives og sendes pr brev til:

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur
Bryggervangen 55
2100 København Ø

Uddybende vejledning til elektronisk henvisning:

 • Hvis Novax anvendes, kan henvisende læge følge nedenstående vejledning: højreklik på notatet -> tryk på henvisning -> Sygehus -> vælg MZ -> tryk på ”anden adresse” nederst i højre hjørne -> søg på DIGNITY i søgefeltet -> vælge SKS 1370010 DIGNITY
 • Hvis det fortsat efter disse trin ikke er muligt at lave henvisningen, anbefales at ringe til systemudbyderen, der kan lægge DIGNITY ind i deres system, hvorefter DIGNITY og lokations nr. fremadrettet vil fremgå i systemet.
 • Bearbejde tidligere traumer
 • Nedbringe PTSD-symptomer, angst og/eller depression
 • Behandle eventuelt forekommende traumerelaterede konflikter i familien, herunder afdække, forebygge og behandle at konflikter forekommer
 • At øge trivslen for hele familien, herunder styrke forældrenes evne til at yde såvel egenomsorg samt omsorg for børnene og bringe børnene i positiv udvikling

Familier med børn under 18 år, hvor mindst en forælder:

 • Har været udsat for traumatiske begivenheder som krig, forfølgelse, fængsling og/eller tortur, eller er sekundært traumatiseret pga. opvækst med traumatiserede flygtningeforældre
 • Ved visitationssamtalerne på DIGNITY vurderes til at have en eller flere traumerelaterede lidelser, som skønnes at påvirke familiens trivsel og eventuelt børnenes udvikling
 • Har flygtningebaggrund og opholdstilladelse i Danmark

Forløbet indeholder individuel tværfaglig behandling til voksne i familien, parterapi, forældresamtaler, familieterapi, børneudredning og støttende samtaler til børn og evt. gruppebehandlingstilbud. Der vil altid være netværksmøder med de professionelle samarbejdspartnere omkring familien.

Et behandlingsforløb varer typisk 10 – 12 måneder.

Ved spørgsmål omkring forløb og henvisning kontaktes DIGNITY på telefon 33 76 06 00.

Familiehenvisning udfyldes af familiens egen læge/anden speciallæge.

I de tilfælde, hvor der foreligger et oplæg eller en bekymringsskrivelse fra kommunen/andre fagpersoner omkring familien, vedlægges dette henvisningen, da det er vigtigt, at DIGNITY har alle relevante oplysninger.

Udover en familiehenvisning skal der fremsendes individuelle henvisninger for forældre og unge i familien over 15 år, herunder relevante oplysninger vedrørende aktuelle helbredsproblematikker: rusmiddelforbrug/selvmedicinering, tidligere indlæggelser og behandling –inklusive epikriser samt medicinstatus (se særskilt vejledning vedrørende individuel henvisning af voksne, som i forbindelse med familiehenvisning også omfatter unge over 15 år, hvis henvisning sker som led i en familiehenvisning).

Oplysninger vedrørende de enkelte familiemedlemmer er nødvendige for visitations- og behandlingsforløbet, selvom der er tale om en familiehenvisning på baggrund af eksempelvis en primær bekymring for et barn, da traumer og belastninger erfaringsmæssigt påvirker alle familiemedlemmer.

Familien er omdrejningspunktet for behandlingen ved familiebehandling, men forløbet omfatter derudover individuelle samtaler og behandling, hvorfor helbredsoplysninger vedrørende alle familiemedlemmer er relevante.

Krav til form og indhold ved henvisning af traumatiserede familier med flygtningebaggrund til et familiefokuseret tværfagligt behandlingsforløb:

Følgende oplysninger skal fremgå af familiehenvisningen:

 • Oplysninger om henviser med angivelse af hvorvidt henvisning sker på baggrund af en kommunal bekymring. I så fald vedlægges oplysninger vedrørende denne i form af eksempelvis underretninger samt andre relevante akter, bekymringsskrivelser, oplysninger fra PPR, familieafdelingen m.v.
 • Oplysninger om henviste familie, både voksne og børn med angivelse af navn, cpr.nr., tlf. nr. samt tolkebehov
 • Antal børn med angivelse af alder, herunder antallet af hjemmeboende børn over 15 år
 • For forældre og børn over 15 år skal der desuden sendes individuelle henvisninger med relevante helbredsoplysninger (se særskilt vejledning vedrørende dette under henvisning med henblik på et individuelt forløb)
 • Årsag til og baggrund for henvisning til familiebehandling med beskrivelse af bl.a. familiens baggrund, traumehistorie og aktuelle problemer samt formål med henvisning og forventninger til et eventuelt familiefokuseret behandlingsforløb

Familiehenvisning samt individuelle henvisninger på forældre og medhenviste børn over 15 år sendes elektronisk eller som pdf-filer vedhæftet som bilag til en elektronisk speciallægehenvisning til DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur (Lokations nr.: 5790001376147).

Alternativt kan henvisning sendes pr. brev til DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, Bryggervangen 55, 2100 København Ø. Vejledning vedr. fremgangsmåde er beskrevet indledningsvist.

I tilfælde af, at et eller flere børn i familien under 15 år har gennemgået udrednings- eller behandlingsforløb i andet regi før henvisning til DIGNITY, bedes epikriser for disse forløb vedhæftet den individuelle henvisning på barnet.

Når DIGNITY modtager henvisningen, vil der foregå en administrativ visitation ved læge, hvorefter forældrene indkaldes til individuel visitationssamtale samt til en fælles visitationssamtale ved familiehenvisning. På baggrund af visitationssamtalerne vurderes, hvorvidt familien er i målgruppen for tilbud om et tværfagligt behandlingsforløb i DIGNITY, og det vurderes, hvorvidt familien er motiveret for, kan indgå i samt profitere af behandlingen. Familien kommer derefter på venteliste til behandling, men vil i perioden frem til behandlingsstart blive indkaldt til visitationsmonitorering samt modtage tilbud om psykoedukativt introduktionsforløb i gruppe efter en konkret vurdering som led i yderligere afklaring og forberedelse til behandling.

Henviser og forældre vil blive orienteret skriftligt vedrørende plan inden for 1-2 uger efter modtagelse af henvisningen.

Afvisning af henvisning

Hvis henvisningen afvises i visitationen, får henviser og patient/forældre besked via elektronisk post eller brev.

Hyppigste afvisningsgrunde er manglende oplysninger, eller at patienten/familien ikke vurderes at være i målgruppen for tilbud om et behandlingsforløb i DIGNITY.​​​

Spørgsmål vedrørende henvisning

Hvis du har spørgsmål vedrørende form, praktiske forhold vedrørende henvisning eller andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på tlf. 36 93 86 84.