Høringssvar

DIGNITY er fast høringspart på lovgivning inden for DIGNITYs mandat.
DIGNITY udarbejder høringssvar i forbindelse med ændringer af især udlændingeloven, straffeloven og straffuldbyrdelsesloven m.fl.

Udlændinge, flygtninge og integration

2021

Høringssvar:  Lovforslag vedrørende modtagecentre

Helt overordnet finder DIGNITY det meget betænkeligt, at regeringen overvejer at flytte asylbehandling og beskyttelse af flygtninge fra Danmark til et tredjeland uden for Europa. I lyset af de enorme konsekvenser af den nye asylordning, må vi derfor på det kraftigste opfordre regeringen til at gennemføre en fuldstændig juridisk vurdering af Danmarks internationale forpligtelser og til at genoverveje ønsket om at overføre asylansøgere fra Danmark til asylbehandling og beskyttelse i et tredjeland uden for Europa.

2020

Høringssvar: udkast til forslag til lov om hjemrejse for udlændinge
uden lovligt ophold (hjemrejselov)

Internationale komiteer og nationale aktører har adskillige gange kritiseret danske myndigheders praksis overfor sårbare flygtninge og påpeget den manglende implementering af Danmarks juridiske forpligtelser (…) DIGNITY savner en stillingtagen til denne kritik i lovudkastet og mener, at udarbejdelse og vedtagelse af en ny hovedlov om hjemrejse er en oplagt anledning til at få skabt den nødvendige lovgivningsmæssige ramme for en bedre praksis.

2019

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love.

DIGNITY er meget kritisk over for dette lovforslag, som er et led i det afgørende paradigmeskifte på udlændingeområdet.

2018

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

DIGNITY udtrykker stærk bekymring for, at de nye initiativer på familiesammenføringsområdet, herunder skærpet boligkrav og krav om større økonomisk sikkerhedsstillelse, kan få alvorlige konsekvenser for traumatiserede flygtninge.


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelsesstatus i et andet EU-land m.v.) (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

DIGNITY bemærker, at reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus og udskydelse af familiesammenføring skaber usikkerhed og utryghed for de berørte flygtninge. Som konsekvens heraf vanskeliggøres rehabiliteringsprocessen og integrationen hæmmes.


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge)

DIGNITY opfordrer til, at de af regeringen fastsatte retningslinjer for udvisning af kriminelle udlændinge, udtrykker en loyal og korrekt implementering af EMDs retspraksis.

2017

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet

DIGNITY finder forslaget retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, idet myndighederne træffer afgørelse om, at asylansøgeren har modvirket til behandlingen af sin asylsag, hvilket mange år senere kan begrunde et afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse, selvom man opfylder kriterierne herfor. Desuden orienteres asylansøgeren ikke om at afgørelsen træffes, og der er ikke mulighed for at klage. DIGNITY finder dette meget kritisabelt.

Desuden bemærker DIGNITY, at det er unødvendigt at indføre yderligere regler på dette område, da de nuværende regler allerede tilgodeser behovet for at sikre, at asylansøgere medvirker i oplysning af asylsagen.


Høringssvar: Lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg)

DIGNITY understreger, at de økonomiske vanskeligheder afledt af lave økonomiske ydelser vil vanskeliggøre rehabiliteringsarbejdet, idet flygtningene udsættes for et yderligere pres. De økonomiske tiltag medfører ikke et øget incitament til at komme i arbejde for denne sårbare gruppe, fordi sociale og helbredsmæssige problemer står i vejen herfor.

2016

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning)

DIGNITY mener, at det er problematisk at fjerne Dansk Flygtningehjælps og Udenrigsministeriets mulighed for at indstille medlemmer til nævnet, idet Flygtningenævnet i så fald vil mangle den specialfaglige ekspertviden om asylret. DIGNITY indstiller til, at Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet forsat kan indstille eksterne fageksperter til Flygtningenævnet.


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv.

DIGNITY kommenterer i høringssvaret alene på udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus. DIGNITY mener, at forslaget er vanskeligt forenelig med Menneskerettighedskonventionens artikel 8, om retten til privat- og familieliv.


Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af udvisningsreglerne m.v.)

DIGNITY forholder sig kritisk over for ønsket om at ”gå helt til kanten af Danmarks menneskeretsforpligtelser.”

DIGNITY foreslår, at det i lovbemærkningerne tydeligt fastslås, at lovforslaget ikke medfører en forringelse af den nuværende beskyttelse mod udsendelse til tortur m.v., samt at der i lovbemærkningerne også henvises til, at domstolene bør inddrage relevant praksis fra FN’s Torturkomite og FN’s Menneskerettighedskomite.


Høringssvar: Udkast til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling)

DIGNITY vurderer, at de foreslåede lovstramninger er i strid med menneskeretlige standarder og indebærer en betydelig risiko for, at personer udsættes for umenneskelig eller nedværdigende behandling i strid med Menneskerettighedskonvention ens artikel 3, om forbuddet mod tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og artikel 16 i FN’s Torturkonvention forbuddet mod anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

2015

Høringssvar: Udkast til lovforslag om integrationsydelsen, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontakthjælp.

DIGNITY udtaler kritik af lovforslaget og understreger, at såfremt en traumatiseret flygtning ikke har evnen til at arbejde eller uddanne sig pga. fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsevne, vil en reduktion af sociale ydelser ikke have nogen indvirkning på deres beskæftigelsessituation, men derimod have negative konsekvenser for deres trivsel og helbred, samt vanskeliggøre deres rehabilitering.

2014

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse personer samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land mv.)

DIGNITY kritiserer lovforslaget, og mener, at der ikke tages tilstrækkelig højde for forbuddet mod refoulement i Menneskerettighedskonventionen artikel 3, og FN’s Torturkonventions artikel 3. Herudover er begrænsningerne i adgangen til familiesammenføring vanskeligt forenelige med Menneskerettighedskonventionen art. 8, om retten til privat- og familieliv.

DIGNITY understreger endvidere, at ro og stabilitet er afgørende for et vellykket behandlingsforløb, hvilket lovforslaget desværre heller ikke tager højde for.

2013

Høringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om statens uddannelsesstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag for forskellige andre love. 

DIGNITY hilser initiativet, om at flygtninge kan blive en del af arbejdsmarkedet, velkommen.

DIGNITY problematiserer, at dokumenteret langvarig og kronisk PTSD ikke er på listen over psykiske lidelser, der kan bevirke kontanthjælp for forsørgere under 30 år. Endvidere gøres opmærksom på, at en del af DIGNITYs klienter kan have svært ved at indlære dank i tilstrækkelig grad, fordi de er svært traumatiserede. Dette bevirker, at de kan have vanskeligt ved at udarbejde et CV og søge job via jobnet.


Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

DIGNITY udtrykker bekymring for, at lægen der efter lovforslaget skal foretage en helbredsmæssige vurdering af en nyankommen flygtning ikke har de nødvendige specifikke lægefaglige kompetencer, herunder viden om tortur, for at gennemføre en forsvarlig helbredsmæssig vurdering af målgruppen. DIGNITY opfordrer derfor til, at det bekendtgørelsen understreges at lægen skal besidde de nødvendige kompetencer for gennemførelse af helbredsmæssige vurderinger af denne målgruppe. Samtidig bør der under samtalen og gennemgangen af sygehistorikken være fokus på, hvorvidt pågældende har været udsat for tortur.


Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændringer af udvisningsreglerne, langtidsvisum for adoptivbørn)

DIGNITY bifalder forslaget om afskaffelse af pointsystemet for tidsubegrænset opholdstilladelse, og at lovforslaget har fokus på at fremme integrationen.


Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love.

DIGNITY ser med glæde på de mange tiltag i lovforslaget, hvormed man ønsker at inkludere traumatiserede flygtninge på det danske arbejdsmarked. DIGNITY fremhæver, at den koordinerende sagsbehandler bør have en bred socialfaglig viden og relevant uddannelsesmæssig baggrund med indsigt i helheden af pågældendes situation.

Sundhedsområdet

2021

DIGNITYs høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykatrien m.v

DIGNITY ser positivt på regeringens tilkendegivelse af, at et løft til det psykiatriske område er en meget vigtig prioritering, og at brugen af tvang på de psykiatriske afdelinger bør nedbringes.

DIGNITY ønsker dog at påpege, at lovudkastet ikke fører os i mål med hensyn til fuld implementering af de internationale menneskeretlige standarder med hensyn til brug af tvangsfiksering.

2020

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Epidemiloven har en række konsekvenser for indsatte i Kriminalforsorgens institutioner, andre institutioner for frihedsberøvede personer (f.eks. i psykiatrien) og i andre institutioner (f.eks. asylindkvarteringsinstitutioner og sociale bosteder). Da mange af disse personer tilhører sårbare og udsatte grupper - for hvem yderligere indskrænkninger i deres hverdag og livsforhold kan have en negativ effekt på deres mentale sundhed - er det vigtigt altid først at overveje alternativer inden indførelse af nye forbud og restriktioner.

2018

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)

DIGNITY ser positivt på, at der ønskes oprettet en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning inden for sundhedsvæsenet med henblik på at sikre højere og mere ensartet kvalitet i tolkningen.

DIGNITY er kritisk over for afskaffelsen af vederlagsfri tolkning og indførelse af egenbetaling for personer, der har opholdt sig i Danmark i mere end 3 år. Ændringen vil ramme ressourcesvage borgere i samfundet, hvis situation over de senere år er blevet yderligere forværret af en række stramninger, herunder nedsættelse af ydelser og afskaffelse af det obligatoriske helbredstjek hos kommunerne.

2011

Fælles høringssvar vedr. Tolkebistand

For at skabe større klarhed om reglerne opfordrer DIGNITY mfl., til, at det direkte reflekteres i bekendtgørelsen om tolkebistand, at torturofre, krigstraumatiserede og sekundært traumatiserede, er en gruppe, som er undtaget fra at betale tolkegebyr.

Herudover bør man tydeliggøre, hvad der er tilstrækkelig dokumentation for, at man er undtaget fra at betale tolke gebyr. Der tages kraftig afstand fra, at man benytter familiemedlemmer og andre nærtstående som tolke, især børn, da dette kan skabe sekundær traumatisering.

Straffeloven og straffuldbyrdelsesloven

2022

Høringssvar: Lov om fuldbyrdelse af straf

DIGNITY’s høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (leje af fængsels-pladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.)

DIGNITY anbefaler, at den del af lovforslaget, som vedrører indførelsen af mulighed for overførsel af udvisningsdømte til afsoning i Kosovo, ikke fremsættes i sin nuværende form, men at der gennemføres et grundigt udrednings-arbejde med henblik på at afdække de konkrete områder, indenfor hvilke det antages at ville blive nødvendigt at indføre regler, der fraviger straffuldbyrdelses-loven og regulerer fængselssundhedsbetjeningen i Kosovo.

2021

Indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf.

Principielt finder DIGNITY det meget betænkeligt, at regeringen som reaktion på sager vedrørende nogle få livstidsdømte overvejer at begrænse alle livstids- og forvaringsdømtes rettigheder i de første ti år af afsoningstiden, herunder deres fundamentale ret til kontakt med omverdenen under afsoning og til at indgå nye relationer. Denne rettighed er fastsat i internationale normer og anbefalinger (se nedenfor) og afspejler grundlæggende principper i det danske fængselsvæsen

2018

Begrænsning af strafcelle for mindreårige. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen. (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.)

DIGNITY ser positivt på, at man i lovforslaget ønsker at revidere lovgivning og praksis på området for isolation med fokus på anvendelse strafcelle over for mindreårige. Fokus bør også sættes på andre former af isolation af mindreårige fx udelukkelse fra fællesskabet eller anbringelse i sikringscelle.

DIGNITY opfordrer til, at isolationsfængsling af mindreårige helt afskaffes set i lyset af de alvorlige sundhedsmæssige skadevirkninger anbringelse i isolation har for denne gruppe, og de anbefalinger, som Danmark har fået fra FN’s Menneskerettighedskomite, FN’s Torturkomite og FN’s Børnekomite om hurtigst muligt at afskaffe isolation over for mindreårige.

Bilag 1: DIGNITYs foretræde for Folketingets Retsudvalg d. 27. april 2017.

Bilag 2: Solitary Confinement as a Disciplinary Sanction. Conference Report 3. April 2017.

2016

Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner: Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner)

DIGNITY anbefaler, at der i lovforslaget tages stilling til de menneskeretlige aspekter af rygeforbuddet, herunder Menneskerettighedskonventionen artikel 8, om privat- og familieliv, og Mandela-reglerne, som er udtryk for minimumsstandarder for behandling af fanger.

Forsvarsområdet

2016

Andet

2014

2012