DIGNITYs juridiske arbejde i kampen mod tortur

Juridisk indsats i Danmark

DIGNITY arbejder for at sikre, at Danmark overholder sine internationale forpligtelser jævnfør bl.a. FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950). Vores juridiske eksperter råber vagt i gevær, når national praksis eller lovgivning nærmer sig eller overskrider de internationale konventioners grænser. Arbejdet indebærer blandt andet udarbejdelse af høringssvar til nye lovforslag, rådgivning, uddannelse (for eksempel på den danske politiskole og på juridisk fakultet på Københavns Universitet) og fortalervirksomhed, herunder indsamling og deling af forskningsresultater og anden viden. DIGNITY har for eksempel fokus på at sænke den omfattende brug af isolationsfængsling som straf i danske fængsler.

I samarbejde med en lang række danske interesseorganisationer udarbejder det juridiske team også skyggerapporter og andet materiale til brug ved CPTs og FNs tilbagevendende eksaminationer af Danmark. Her gøres eksperter opmærksomme på problemområder samt positive og negative udviklinger, så de kan komme med anbefalinger og krav til forbedring. Indenfor FN systemet drejer det sig især om rapportering til FN's Torturkomite, Menneskerettighedskomite og Børnekomiteen, samt deltagelse i UPR-processen.

Juridiske studenter: DIGNITY har en praktikant- og specialeordning og ansætter stud.jur regelmæssigt.

Læs mere om DIGNITYs juridiske afdeling i vores folder.

Høringssvar

DIGNITY er fast høringspart på lovgivning inden for DIGNITYs mandat.
DIGNITY udarbejder høringssvar i forbindelse med ændringer af især udlændingeloven, straffeloven og straffuldbyrdelsesloven m.fl.

DIGNITYs høringssvar kan læses her:

Udlændinge- og integrationsområdet

Sundhedsområdet

Straffe- og straffuldbyrdelsesloven

Forsvarsområdet

Vigtige domme 

  • Højesterets dom af 3. februar 2021: Tvangsfiksering var i strid med Menneskerettighedskonventionen

Rapportering til FN og Europarådet

En stor del af vores nationale fortalervirksomhed består i at udarbejde skyggerapporter til FN’s traktatkomiteer, den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) i Menneskerettighedsrådet og Europarådets torturkomité (CPT). Skyggerapporterne udarbejdes i samarbejde med andre danske interesseorganisationer i forbindelse med de nævnte organers tilbagevendende eksaminationer af Danmark.

Rapporterne kan læses her:

FN's traktatkomiteer

Den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR)

Europarådets Komité om Forebyggelse af Tortur, Umenneskelig og Nedværdigende Behandling og Straf (CPT)

I udlandet

I DIGNITYs partnerlande, herunder i Mellemøsten og Nordafrika, støtter vi lokale partnere med at forebygge tortur og etablere effektive retsgarantier, der kan beskytte borgerne mod overgreb. Vi arbejder blandt andet på at minimere brugen af varetægtsfængsling, da der i den periode er stor risiko for tortur, eller anden grusom, umenneskelig behandling.

DIGNITY samarbejder med lokale anklagemyndigheder og dommere for at sikre, at anklagere og dommere har den nødvendige viden om internationale konventioner og menneskerettighedsstandarder.

Den viden kan nemlig sikre, at tortursager bliver korrekt identificeret og dokumenteret, hvilket højner chancen for at offeret får den hjælp og den oprejsning, han eller hun har krav på.

RESULTATER I UDLANDET

Tunesiens politikere har med støtte fra DIGNITY vedtaget en vigtig reform af landets retsplejelov. Reformen vil betyde forbedrede rettigheder for landets anholdte og være et effektivt værn mod tortur.

En EU-rapport fra 2017 viser, at Jordans brug af varetægtsfængslinger er nedbragt med 17 % fra 2015 til 2016, blandt andet ved hjælp af et nyt sagsovervågningssystem implementeret af Jordans Justitsministerium med støtte fra DIGNITY.

DIGNITY I INTERNATIONALE KOMITÉER

DIGNITY har eksperter repræsenteret i Europarådets Komite til Forebyggelse af Tortur (CPT) og FN’s Komité mod Tortur (CAT).

INTERNATIONAL NORMDANNELSE

DIGNITY bidrager også til den internationale normdannelse i FN og leverer substantielt input til de årlige FN-resolutioner om tortur i Generalforsamlingen og Menneskerettighedsrådet. Senest har DIGNITY bidraget til udarbejdelsen af resolution om retsgarantier i politiets varetægt og under varetægtsfængsling (2016) og om de negative konsekvenser af korruption for friheden fra tortur (2018) vedtaget af FN’s menneskerettighedsråd.

DEN JURIDISKE DEFINITION AF TORTUR

DIGNITY arbejder ud fra FN’s definition af tortur, som er at finde i FN’s Konvention mod Tortur og Grusom, Umenneskelig og Nedværdigende Behandling eller Straf fra 1984.

I denne konvention betyder udtrykket »tortur« enhver handling, ved hvilken stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller mental, bevidst påføres en person med det formål at fremskaffe oplysninger eller en tilståelse fra denne eller en trediemand, at straffe ham for en handling, som han selv eller en trediemand har begået eller mistænkes for at have begået, eller at skræmme eller lægge tvang på ham eller en trediemand, eller af nogen grund baseret på nogen form for forskelsbehandling, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør eller med en sådan persons samtykke eller indvilligelse.

Ifølge konventionen er forbuddet mod tortur absolut. Det betyder, at det er forbudt at gøre bruge af tortur i alle henseender og i alle situationer, både i fredstid og krigstid.

Research og publikationer

Solitary Confinement as a Disciplinary Sanction

Conference Report  | Download

Discussion Paper | Download

Referenceliste | Download

Faktaark | Download

Artikler

Ergun Cakal, Debility, dependency and dread: On the conceptual and evidentiary dimensions of psychological torture, in Torture Journal, Volume 28, Number 2, 2018.

Therese Maria Rytter and Andrea Huber, Women in the Criminal Justice System and the Bangkok Rules, Chapter in the Book: Gender Perspectives on Torture: Law and Practice, published by Center for Human Rights & Humanitarian Law: Anti-Torture Initiative at the Washington College of Law at the American University  (2018).

Rytter, T.M. & Huber, A. (2018). 'WPS and the Convention against Torture',  in The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security. pp. 715-724.

Elna Søndergaard; Protocol on Medico-Legal Documentation of Sleep Deprivation

Elna Søndergaard; Development of interdisciplinary protocols on medico-legal documentation of torture: Sleep deprivation

Ergün Cakal: Befogging reason, undermining will: Understanding sleep deprivation as torture and other ill-treatment in international law

DIGNITY Guidance Document | 2020
REDUCING OVERCROWDING IN PRE-TRIAL DETENTION AND PRISON IN THE CONTEXT OF COVID-19
Increasing the use of non-custodial measures
Therese Maria Rytter & Kalliopi Kambanella

Download

 

 

DIGNITY Publication Series on Torture and Organised Violence | No. 7
CONDITIONS FOR WOMEN IN DETENTION
Needs, vulnerabilities and good practices
Jo Baker & Therese Rytter

Download

 

 

Download No. 9 | CONDITIONS FOR WOMEN IN DETENTION IN JORDAN

Download No. 9 | CONDITIONS FOR WOMEN IN DETENTION IN JORDAN (ARABIC)

Download No. 10 | CONDITIONS FOR WOMEN IN DETENTION IN ALBANIA

Download No. 11 | CONDITIONS FOR WOMEN IN DETENTION IN THE PHILIPPINES

 

DIGNITY Fact Sheet Collection

Materiale fra dignity Og partnere

PCATI/DIGNITY | 2016
Documenting Torture While Providing Legal Aid: A Handbook for Lawyers
This handbook aims to assist lawyers worldwide, and to offer ideas and suggestions — based on PCATI’s extensive field experience — of how to provide the best legal aid while attempting to promote accountability of perpetrators and justice for the victims.

Download

DIGNITY TRAINING COLLECTION I

COLLECTION OF MATERIAL ABOUT PROHIBITION AND PREVENTION OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
I: Prohibition and Prevention of Torture and Ill-treatment in International and Regional Human Rights Treaties

Download

DIGNITY TRAINING COLLECTION II

COLLECTION OF MATERIAL ABOUT PROHIBITION AND PREVENTION OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
II: Other Relevant UN Standards Supplementing the Human Rights Treaties

Download

DIGNITY TRAINING COLLECTION III

COLLECTION OF MATERIAL ABOUT PROHIBITION AND PREVENTION OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
III: Overview of thematic torture resolutions by the UN Human Rights Council; omnibus resolutions by the UN General Assembly, and thematic reports by the UN Special Rapporteur on Torture

Download

DIGNITY TRAINING COLLECTION IV (FRENCH)

COLLECTION OF MATERIAL ABOUT PROHIBITION AND PREVENTION OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
IV: Instruments juridiques régionaux et internationaux

Download

DIGNITY TRAINING COLLECTION V (ARABIC)

COLLECTION OF MATERIAL ABOUT PROHIBITION AND PREVENTION OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
V: Arabic Collection of International and Regional Legal Standards

Download

TOWARDS A LAW (ENGLISH)

MIZAN’S STUDY ON A NEW ANTI-TORTURE LAW IN JORDAN

Download

TOWARDS A LAW (ARABIC)

MIZAN’S STUDY ON A NEW ANTI-TORTURE LAW IN JORDAN

Download