Beskyttelse af lokalsamfund og forebyggelse af vold i Filippinerne, Liberia og Sydafrika

Programmet støtter civilsamfundsorganisationers generering af viden om forebyggelse af tortur og vold i lokalsamfund. Opbygningen af Syd-syd samarbejder er et selvstændigt formål med projekterne.

Projektbeskrivelse

Programmets overordnede formål er lokalt og globalt. Lokalt arbejdes der på at udvikle og monitorere indsatser, der kan mobilisere og styrke grupper i risiko for at blive udsat for vold. Formålet med de lokale interventioner er at sikre, at disse udsatte grupper kan deltage på lige fod med andre i deres lokalsamfund.

Globalt arbejder projektet med at opbygge en alliance mellem byfællesskaber og organisationer. Formålet er at udvikle fælles analyser, politiker og metoder, der kan styrke en civilsamfundsbaseret tilgang til forebyggelse af vold og tortur i byområder i det Globale Syd.

Baggrund

Projektet er baseret på erfaringer fra Sydafrika og Filippinerne samt forskning udført i fattige byområder. Erfaringer og konklusioner fra dette arbejde viser, at meget af den voldelige magtudøvelse i fattige bysamfund ofte er rettet mod særlige risikogrupper såsom unge, de gamle, de syge og smittebærende og de seksuelle minoriteter. Volden imod disse grupper begrundes næsten alle steder med, at den udsatte gruppe er 'anderledes' og 'afvigende' og at voldelig afstraffelse og magtudøvelse overfor dem derfor er på sin plads.

Fordi den voldelige magtudøvelse rettes mod marginaliserede grupper er volden ofte ’usynlig’, ofrene rapporterer den ikke og den registreres sjældent af menneskerettighedsorganisationer. Projektet arbejder derfor med at bekæmpe den sociale isolation og 'usynlighed' som disse grupper lever med og forsøger at bygger bro imellem disse grupper og deres lokalsamfund.

Metoder

Arbejdet er baseret på en social-faglig tilgang og indeholder derfor en række arbejdsmetoder herunder: Skole- og efteruddannelsesforløb, psyko-sociale tilgange (gadeteater og reflektionsgrupper), juridisk fortalerarbejde overfor myndigheder og styrkelse af indtægtsmuligheder for de enkelte grupper.

Relaterede publikationer

DIGNITY Publication Series on Torture and Organised Violence | No. 18
Legal Study on Policing and Human Rights Standards - Internationally and in three countries of the global south (South Africa, Philippines and Liberia) | Download publikation

DIGNITY Publication Series No. 17 on Torture and Organised Violence | No. 17
Anti-Torture Advocacy in the Philippines: Building partnerships and alliances through transformative engagement | Download publikation

DIGNITY Publication Series on Torture and Organised Violence | No. 15
Psychosocial Models for Prevention and Wellbeing: Addressing Authority-Based Violence in Urban Neighbourhoods | Download publikation

DIGNITY Publication Series on Torture and Organised Violence | No. 14
Social work models in addressing state and authority-based violence in Denmark and the Philippines | Download publikation

Torture and Ill-Treatment Under Perceived: Human Rights Documentation and the Poor, Steffen Jensen, Tobias Kelly, Morten Koch Andersen, Catrine Christiansen, and Jeevan Raj Sharma | Link til artikel

Missing torture amongst the poor, Steffen Jensen and Tobias Kelly | 7 November 2016 | Link til artikel

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte
Projektleder, Mette Møhl:

Lande

Filippinerne, Liberia og Sydafrika

Samarbejdspartnere

Relaterede projekter

Tværsektoriel forebyggelse af tortur og organiseret vold

Projektet har som mål at skabe sikkerhed gennem samarbejde mellem stat og borgere. Byområder med høje voldsrater har mange konflikter mellem borgerne og staten og meget tortur, men ved at opbygge tillid mellem myndigheder og civilsamfund gør vi dem i stand til at forebygge vold og dermed sætte tortur og organiseret vold på det politiske landkort.

Tortur og korruption

Tortur udøves oftest overfor fattige og marginaliserede mennesker og bruges til at afkræve bestikkelse og beskyttelsespenge. Med dette forskningsprojekt ønsker vi at opnå bedre forståelse for disse mekanismer i fattige byområder i Sri Lanka, Kenya, Congo og Sydafrika.