Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse

Lige nu sidder mere end 10 millioner mennesker bag tremmer verden over. Endnu flere lever bag låste døre i institutioner såsom politistationer, psykiatriske hospitaler, militære detentioner, asylcentre og til dels også flygtningelejre. Det er ofte bag de låste døre, udenfor offentlighedens søgelys, at tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf finder sted. DIGNITY monitorerer forholdene, dokumenterer overgrebene og udvikler nye interventioner, der kan forebygge og bekæmpe tortur under frihedsberøvelse.

Forebyggelse i Danmark

Vi fører tilsyn med danske fængsler, arresthuse, lukkede psykiatriske afdelinger og centre i asylsystemet. Det sker i samarbejde med Folketingets Ombudsmand og Institut for Menneskerettigheder.

Formålet med besøgene er at sikre, at de indsatte ikke bliver udsat for tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Under besøgene er der fokus på magtanvendelse, disciplinære indgreb, isolation og relationer imellem fanger og personale. Besøgene har også en præventiv virkning. De sikrer, at indsatte kender deres rettigheder, og at personalet er opmærk­somt på eventuelle problemer.

Den danske tilsynsordning er etableret i 2009 under tillægsprotokollen til FN’s Torturkonvention: OPCAT.

Forebyggelse i udlandet

Vi samarbejder med lokale partnere rundt omkring i verden for at forebygge og bekæmpe tortur under frihedsberøvelse. Vi samarbejder med både civilsamfundsorganisationer, statslige aktører og forskningsinstitutioner. En vigtig del af arbejdet handler om at opbygge civilsamfundets kapacitet til at holde deres stater ansvarlige i overensstemmelse med national og international lovgivning og ’best practices’ indenfor torturforebyggelse.

Som eksempel på interventioner kan nævnes etablering af og undervisning i uafhængige fængselstilsyn, træning af læger og jurister i medicinsk-juridisk dokumentation af tortur, reformer af strafferetssystemet, koalitionsopbygning, undervisning af dommere og advokater i internationale konventioner og menneskerettighedsstandarder, formidling af viden om effektiv og lovlig efterforskning og forskning i fængselsforhold.

Lande hvor vi arbejder for at forbedre forholdene for frihedsberøvede:
Danmark, Tunesien, Marokko, Libanon, Jordan, Israel/Palæstina, Egypten, Tanzania, Sierra Leone, Myanmar og Filippinerne

Relaterede projekter

Forebyggelse af tortur i Filippinerne

Det overordnede mål er at støtte lokale civilsamfundsorganisationer, herunder menneskerettighedsorganisationer, i arbejdet for at forebygge tortur og anden grusom behandling af mennesker, der er frihedsberøvet.

Torturforebyggelse i Sierra Leone

I samarbejde med den lokale partner Prison Watch bidrager projektet til torturforebyggelse og beskyttelse af menneskerettighederne i fængsler og på politistationer gennem monitorering, vidensopbygning og innovative sociale indsatser.

Typer af samarbejdspartnere

Civilsamfundsorganisationer, inkl. menneskerettighedsforkæmpere

Nationale menneskerettighedsinstitutter

Universiteter og andre forskningsinstitutioner og -netværk

Nationale præventive indsatser

Justitsministerier

Lægeforeninger

Dommerstanden

Anklagemyndigheder

VÆRKTØJER

I arbejdet for at forebygge tortur under frihedsberøvelse arbejder vi i overensstemmelse med overordnede danske strategier og politikker på udviklingsområdet, heriblandt Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi: Verden 2030 samt Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). Vi arbejder desuden aktivt med opfyldelsen af globale målsætninger såsom FN’s 17 Bæredygtighedsmål, herunder specifikt bæredygtighedsmål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

DIGNITY er ligeledes med til at præge, udvikle og teste en række internationalt anerkendte standarder og guidelines på tortur- og detentionsområdet, heriblandt: 

PUBLIKATIONER

I samarbejde med partnere producerer DIGNITY egne studier, manualer og guidelines, som er med til at udbygge arbejdet med at forebygge og bekæmpe tortur under frihedsberøvelse.

DIGNITYs forskere har blandt andet stået i spidsen for forskning i og udbredelse af viden om forskningsfeltet ”Fængsler i det Globale Syd” med et antal forskningsartikler og netværksopbygninger.

Eksempler på disse publikationer kan findes her: